Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου (κωδ. 8140+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8140 Ονομασία Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου – Eastern Mediterranean screes Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8140 περιλαμβάνει τους λιθώνες (λιθοσωρούς) των υψηλών ορέων της Ελλάδας της τάξης Drypetalia spinosae. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 8140 εμφανίζεται σε ασταθή ασβεστολιθικά υποστρώματα (λιθοσωρούς, σάρες) που αποτελούνται από κινούμενες πετρώδεις…

Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση (κωδ. 8210+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8210 Ονομασία Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση – Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8210 περιλαμβάνει χασμοφυτική βλάστηση ασβεστολιθικών κρημνών. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 8210 απαντάται σε απόκρημνους βράχους με κλίσεις άνω του 65%. Υψομετρικά εξαπλώνεται από την επιφάνεια της…

Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση (κωδ. 8220+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8220 Ονομασία Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση – Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8220 περιλαμβάνει τη βλάστηση σε σχισμές των ηπειρωτικών πυριτικών πρανών. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 8220 εμφανίζεται σε υπόστρωμα που είναι πυριγενές (πορφυρίτης, σχιστόλιθοι, γνεύσιοι, γρανίτες, αμφιβολίτες)…

Πρόδρομη βλάστηση σε πυριτικές βραχώδεις επιφάνειες της Sedo-Scleranthion ή της Sedo albi-Veronicion dillenii (κωδ. 8230+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8230 Ονομασία Πρόδρομη βλάστηση σε πυριτικές βραχώδεις επιφάνειες της Sedo-Scleranthion ή της Sedo albi-Veronicion dillenii – Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion dillenii Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8230 περιλαμβάνει τα πυριγενή βραχώδη πρανή με πρόδρομη βλάστηση φυτοκοινωνιών που εποικίζουν…

Βραχώδες υπόστρωμα που δεν καλύπτεται από βλάστηση (κωδ. 8250-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8250 Ονομασία Βραχώδες υπόστρωμα που δεν καλύπτεται από βλάστηση Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8250 περιλαμβάνει τα βραχώδη πρανή που δεν έχουν βλάστηση. Συνήθως περιλαμβάνει βραχώδεις ακτές, αλλά εμφανίζεται και σε υψηλά όρη, όπου εμφανίζονται βραχώδεις εξάρσεις ή πλαγιές, που λόγω των αντίξοων συνθηκών…

Σχηματισμοί της Adiantetalia σε σχιστόλιθους (κωδ. 8260-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8260 – Ονομασία Σχηματισμοί της Adiantetalia σε σχιστόλιθους Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8260 περιλαμβάνει τα υγρά ηπειρωτικά πρανή με εξειδικευμένη βλάστηση σχηματιζόμενη από Adianthum capillus-veneris, βρύα και υγροφυτικά είδη. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 8260 περιλαμβάνει έναν τύπο χασμοφυτικής βλάστησης που αποικίζει τους…

Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση (κωδ. 8310+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8310 Ονομασία Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση – Caves not open to the public Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8310 περιλαμβάνει σπήλαια τα οποία δεν είναι ανοικτά στο κοινό, περικλειόμενων και των υδάτινων επιφανειών τους και των ρεμάτων. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 8310 είναι…

Πεδία λάβας και φυσικές κοιλότητες (κωδ. 8320+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8320 Ονομασία Πεδία λάβας και φυσικές κοιλότητες – Fields of lava and natural excavations Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8320 περιλαμβάνει περιοχές πρόσφατης ηφαιστειακής δραστηριότητας. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 8320 εμπεριέχει τη βλάστηση των νέων ηφαιστειακών υποστρωμάτων (ηλικίας μερικών εκατοντάδων ή δεκάδων χρόνων μόνο), στις νησίδες…

Κατακλυζόμενα ή μερικώς κατακλυζόμενα θαλάσσια σπήλαια (κωδ. 8330+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8330 Ονομασία Κατακλυζόμενα ή μερικώς κατακλυζόμενα θαλάσσια σπήλαια – Submerged or partially submerged sea caves Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8330 περιλαμβάνει σπήλαια κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ή ανοιχτά σ’ αυτήν τουλάχιστον κατά την υψηλή παλίρροια, συμπεριλαμβανομένων των μερικώς βυθισμένων θαλασσίων σπηλαίων. Οικολογικές συνθήκες Ο…

Δάση οξιάς της Luzulo-Fagetum (κωδ. 9110+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9110 Ονομασία Δάση οξιάς της Luzulo-Fagetum – Luzulo-Fagetum beech forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9110 περιλαμβάνει τα οξύφιλα δάση οξιάς της ορεινής ζώνης τα οποία εδράζονται κυρίως σε πυριτικά πετρώματα όπως γνεύσιοι μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι, γρανίτες, γρανοδιορίτες, αργιλικοί σχιστόλιθοι και ψαμμίτες. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9110…