Μίσχος

Που βρίσκεται Ο μίσχος είναι ο “ενδιάμεσος” μεταξύ βλαστού και φύλλου. Δομή Είναι ουσιαστικά ο φορέας της ηθμαγγειώδους δεσμίδας που, καθώς κινείται στον βλαστό, κάμπτεται και στρέφεται προς το εξωτερικό του, προκειμένου, μέσω του μίσχου, να μπει στο φύλλο και να το τροφοδοτήσει. Η ηθμαγγειώδης δεσμίδα, μέσα στον μίσχο, κινείται προς το φύλλο με την…

Μεσογονάτιο διάστημα

Το τμήμα εκείνο του βλαστού που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο διαδοχικά γόνατα, ονομάζεται μεσογονάτιο διάστημα. Σε κάποια φυτά, όπως είναι το λάχανο ή το μαρούλι, τα μεσογονάτια διαστήματα είναι εξαιρετικά μικρά ενώ σε άλλα, όπως ο νάρθηκας, τα διαστήματα αυτά είναι αρκετά μεγάλα.     Άρθρα – Πληροφορίες Καράταγλης Στ. Σ. & Κωνσταντίνου Μ.Κ. 2002.…

Μεσογειακό είδος

Έτσι χαρακτηρίζονται οι ταξινομικές μονάδες (κυρίως είδη) που το κέντρο βάρους της γεωγραφικής τους εξάπλωσης βρίσκεται στη ζώνη των αείφυλλων σκληρόφυλλων της μεσογειακής περιοχής. α μεσογειακά είδη μπορούν να διακριθούν στα ανατολικο-μεσογειακά (omed) και στα δυτικομεσογειακά (wmed). Τα ενδημικά της Ελλάδας (hell), τα βαλκανικά (balc) τα υποβαλκανικά (subalc) ενδημικά εντάσσονται στα μεσογειακά είδη. Τα υποβαλκανικά ενδημικά…

Μασχάλη

Μασχάλη είναι η γωνία που σχηματίζει ένα οποιοδήποτε εξάρτημα (π.χ. το φύλλο) με τον κεντρικό άξονα στον οποίο στηρίζεται και από τον οποίο φύεται (π.χ. τον βλαστό).