Αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες (κωδ. 4060+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 4060 Ονομασία Αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες – Alpine and Boreal heaths Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 4060 περιλαμβάνει μικρούς, χαμηλούς ή ανορθωμένοι θαμνώδεις σχηματισμούς της αλπικής και υπαλπικής ζώνης των ορέων της Ευρασίας που κυριαρχούνται από είδη των ερεικώνων. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 4060 απαντάται σε…

Ενδημικοί ορο-μεσογειακοί ερεικώνες (κωδ. 4090+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 4090 Ονομασία Ενδημικοί ορο-μεσογειακοί ερεικώνες – Endemic oro-Mediterranean heaths with gorse Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Βασικοί σχηματισμοί ακανθωδών ημίθαμνων, οι οποίοι εμφανίζονται κατά “προσκεφάλαια”, των υψηλών ορέων της μεσογειακής και της ιρανοκασπικής περιοχής. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 4090 χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία αγκαθωτών θάμνων σε σφαιρόμορφες ή προσκεφαλοειδείς αποικίες,…

Σταθερές ξηροθερμόφιλες διαπλάσεις με Buxus sempervirens των βραχωδών κλιτύων (Berberidion p.p.) (κωδ. 5110+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5110 Ονομασία Σταθερές ξηροθερμόφιλες διαπλάσεις με Buxus sempervirens των βραχωδών κλιτύων (Berberidion p.p.) – Stable xerothermophilous formations with Buxus sempervirens on rock slopes (Berberidion p.p.) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5110 περιλαμβάνει ξηροθερμόφιλους και ασβεστολιθικούς θαμνώνες κυριαρχούμενοι από Buxus sempervirens των λοφωδών και ορεινών περιοχών. Οικολογικές συνθήκες…

Σχηματισμοί με Juniperus communis σε ασβεστόλιθους (κωδ. 5130+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5130 Ονομασία Σχηματισμοί με Juniperus communis σε ασβεστόλιθους – Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5130 περιλαμβάνει τους σχηματισμούς με Juniperus communis από το επίπεδο των πεδιάδων μέχρι των ορέων. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 5130 απαντάται σε υπόστρωμα από…

Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (πτεριάδες) (κωδ. 5150-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5150 Ονομασία Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (πτεριάδες) Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5150 περιλαμβάνει Εκτατικές, συχνά κλειστές, φυτοκοινότητες με Pteridium aquilinum (φτέρη). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 5150 απαντάται σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα στη ζώνη της δρυός και της οξιάς, συνήθως σε υγρά…

Νοτιοανατολικές υπομεσογειακές λόχμες φυλλοβόλων (Prunion fruticosae) (κωδ. 5160-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5160 Ονομασία Νοτιοανατολικές υπομεσογειακές λόχμες φυλλοβόλων (Prunion fruticosae) Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5160 περιλαμβάνει φυλλοβόλους προδασικούς ή μεταδασικούς θαμνώνες σε κράσπεδα δασών, φυτοφράκτες στις υποζώνς του Quercion frainetto ή του Ostryo-Carpinion. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 5160 απαντάται σε υπόστρωμα που μπορεί να…

Δενδρώδης σχηματισμοί με Juniperus spp. (κωδ. 5210+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5210 Ονομασία Δενδρώδης σχηματισμοί με Juniperus spp. – Arborescent matorral with Juniperus spp. Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5210 περιλαμβάνει μεσογειακούς και υπομεσογειακούς αείφυλλους σκληρόφυλλους θαμνώνες με δενδρώδη άτομα είδων Juniperus. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 5210 εδράζεται σε υπόστρωμα που μπορεί να ποικίλει και να είναι…

Δενδρώδεις σχηματισμοί με Laurus nobilis (κωδ. 5230*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5230* Ονομασία Δενδρώδεις σχηματισμοί με Laurus nobilis – Arborescent matorral with Laurus nobilis Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5230 περιλαμβάνει αείφυλλους σκληρόφυλλους θαμνώνες με δενδρώδη άτομα του Laurus nobilis.     Χλωριδική σύνθεση Τα πιο σημαντικά και χαρακτηριστικά είδη του τύπου οικοτόπου είναι τα: Arbutus unedo,…

Συστάδες με Laurus nobilis (κωδ. 5310+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5310 Ονομασία Συστάδες με Laurus nobilis – Laurus nobilis thickets Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5310 περιλαμβάνει τις χαμηλές όψεις των θαμνώνων του Laurus nobilis. Οικολογικές συνθήκες Στον τύπο οικοτόπου 5310 απαντάει γενικά σε υγρούς ή νωπούς σταθμούς, όπου κυριαρχούν στον δενδρώδη όροφο συνήθως τα Quercus ilex,…

Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες (κωδ. 5330+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5330 Ονομασία Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες – Thermo-Mediterranean and pre-desert scrub Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5330 περιλαμβάνει ξηροθερμικούς θαμνώνες, χαρακτηριστικούς της Θερμο-Μεσογειακής ζώνης. Οικολογικές συνθήκες Στον τύπο οικοτόπου 5330 απαντάει σε πυριτικό ή ασβεστολιθικό υπόστρωμα, οι οποίοι φτάνουν τη μεγαλύτερη εξάπλωση τους ή την άριστη ανάπτυξή…