Καλαμιώνες (κωδ. 72Α0-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 72A0 Ονομασία Καλαμιώνες Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 72Α0 περιλαμβάνει σχηματισμούς από καλαμιώνες με ψηλά ελόφυτα, συνήθως φτωχούς σε είδη και συχνά κυριαρχούμενοι από ένα είδος, που αναπτύσσονται σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά με μερική διακύμανση της στάθμης και μερικές φορές σε κορεσμένα…

Κοινωνίες υψηλών βούρλων (κωδ. 72Β0-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 72Β0 Ονομασία Κοινωνίες υψηλών βούρλων Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 72Β0 περιλαμβάνει σχηματισμούς από μεγάλα Cyperaceae του γένους Carex ή Cyperus που καταλαμβάνουν τις άκρες ή όλη την επιφάνεια υγρών κοιλοτήτων, ολιγότροφα έλη, σε έδαφος που μπορεί να είναι ξηρό για ένα μέρος του…

Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου (κωδ. 8140+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8140 Ονομασία Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου – Eastern Mediterranean screes Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8140 περιλαμβάνει τους λιθώνες (λιθοσωρούς) των υψηλών ορέων της Ελλάδας της τάξης Drypetalia spinosae. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 8140 εμφανίζεται σε ασταθή ασβεστολιθικά υποστρώματα (λιθοσωρούς, σάρες) που αποτελούνται από κινούμενες πετρώδεις…

Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση (κωδ. 8210+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8210 Ονομασία Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση – Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8210 περιλαμβάνει χασμοφυτική βλάστηση ασβεστολιθικών κρημνών. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 8210 απαντάται σε απόκρημνους βράχους με κλίσεις άνω του 65%. Υψομετρικά εξαπλώνεται από την επιφάνεια της…

Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση (κωδ. 8220+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8220 Ονομασία Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση – Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8220 περιλαμβάνει τη βλάστηση σε σχισμές των ηπειρωτικών πυριτικών πρανών. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 8220 εμφανίζεται σε υπόστρωμα που είναι πυριγενές (πορφυρίτης, σχιστόλιθοι, γνεύσιοι, γρανίτες, αμφιβολίτες)…

Πρόδρομη βλάστηση σε πυριτικές βραχώδεις επιφάνειες της Sedo-Scleranthion ή της Sedo albi-Veronicion dillenii (κωδ. 8230+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8230 Ονομασία Πρόδρομη βλάστηση σε πυριτικές βραχώδεις επιφάνειες της Sedo-Scleranthion ή της Sedo albi-Veronicion dillenii – Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion dillenii Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8230 περιλαμβάνει τα πυριγενή βραχώδη πρανή με πρόδρομη βλάστηση φυτοκοινωνιών που εποικίζουν…

Βραχώδες υπόστρωμα που δεν καλύπτεται από βλάστηση (κωδ. 8250-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8250 Ονομασία Βραχώδες υπόστρωμα που δεν καλύπτεται από βλάστηση Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8250 περιλαμβάνει τα βραχώδη πρανή που δεν έχουν βλάστηση. Συνήθως περιλαμβάνει βραχώδεις ακτές, αλλά εμφανίζεται και σε υψηλά όρη, όπου εμφανίζονται βραχώδεις εξάρσεις ή πλαγιές, που λόγω των αντίξοων συνθηκών…

Σχηματισμοί της Adiantetalia σε σχιστόλιθους (κωδ. 8260-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8260 – Ονομασία Σχηματισμοί της Adiantetalia σε σχιστόλιθους Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8260 περιλαμβάνει τα υγρά ηπειρωτικά πρανή με εξειδικευμένη βλάστηση σχηματιζόμενη από Adianthum capillus-veneris, βρύα και υγροφυτικά είδη. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 8260 περιλαμβάνει έναν τύπο χασμοφυτικής βλάστησης που αποικίζει τους…

Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση (κωδ. 8310+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8310 Ονομασία Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση – Caves not open to the public Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8310 περιλαμβάνει σπήλαια τα οποία δεν είναι ανοικτά στο κοινό, περικλειόμενων και των υδάτινων επιφανειών τους και των ρεμάτων. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 8310 είναι…

Πεδία λάβας και φυσικές κοιλότητες (κωδ. 8320+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8320 Ονομασία Πεδία λάβας και φυσικές κοιλότητες – Fields of lava and natural excavations Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8320 περιλαμβάνει περιοχές πρόσφατης ηφαιστειακής δραστηριότητας. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 8320 εμπεριέχει τη βλάστηση των νέων ηφαιστειακών υποστρωμάτων (ηλικίας μερικών εκατοντάδων ή δεκάδων χρόνων μόνο), στις νησίδες…