Σκληρά ολιγομεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών (Chara ass.) (κωδ. 3140+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3140 Ονομασία Σκληρά ολιγομεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών (Chara ass.)  – Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp. Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3140 περιλαμβάνει λίμνες και λιμνούλες με νερά πάρα πολύ πλούσια σε διαλυμένες βάσεις (pH συχνά 6-7) ή τις περισσότερες φορές πολύ…

Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition (κωδ. 3150+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3150 Ονομασία Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition – Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition – type vegetation Καθεστώς  Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3150 περιλαμβάνει λίμνες και λιμνούλες κυρίως με βρώμικα νερά με χρώμα από γκρι ως κυανοπράσινο, λιγότερο ή περισσότερο θολά…

Μεσογειακά εποχιακά τέλματα (κωδ. 3170*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3170* Ονομασία Μεσογειακά εποχιακά τέλματα – Mediterranean temporary ponds Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3170 περιλαμβάνει πολύ ρηχές εποχιακές λιμνούλες (βάθους λίγων εκατοστών) που υπάρχουν μόνο το χειμώνα ή την άνοιξη, με χλωρίδα που κυρίως αποτελείται από Μεσογειακά θερόφυτα και γεώφυτα που ανήκουν στις ενώσεις Isoetion,…

Aλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλάστησή τους με Salix elaeagnos (κωδ. 3240+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3240 Ονομασία Aλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλάστησή τους με Salix elaeagnos – Alpine rivers and their ligneous vegetation with Salix elaeagnos Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3240 περιλαμβάνει σχηματισμούς στις όχθες με χαλίκια, των ορεινών ρεμάτων και στις βόρειες αλπικές περιοχές με υψηλή ροή κατά…

Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή με Glaucium flavum (κωδ. 3250+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3250 Ονομασία Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή με Glaucium flavum – Constantly flowing Mediterranean rivers with Glaucium flavum Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3250 περιλαμβάνει κοινωνίες που εποικίζουν τις αποθέσεις χαλικιών των ποταμών της Μεσογείου με χαμηλή ροή κατά το καλοκαίρι, με σχηματισμούς του Glaucion flavi.…

Βλάστηση πηγών τύπου Ranunculion fluitantis και Callitricho-Batrachion (κωδ. 3260+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3260 Ονομασία Βλάστηση πηγών τύπου Ranunculion fluitantis και Callitricho-Batrachion – Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3260 εμφανίζεται σε κοίτες ποταμών, σε πεδιάδες έως και σε μεγαλύτερα υψόμετρα σε βουνά, με βυθισμένη ή επιπλέουσα…

Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba κατά μήκος των οχθών τους (κωδ. 3280+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3280 Ονομασία Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba κατά μήκος των οχθών τους – Constantly flowing Mediterranean rivers with Paspalo-Agrostidion species and hanging curtains of Salix and Populus alba Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου…

Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion (κωδ. 3290+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3290 Ονομασία Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion – Intermittently flowing Mediterranean rivers of the Paspalo-Agrostidion Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3290 περιλαμβάνει ποταμούς με περιοδική ροή με κοινωνίες της Paspalo-Agrostidion. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 3290 απαντάται σε κοίτες ποταμών, με ακανόνιστο σχήμα κατά…

Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής (κωδ. 32Β0-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 32B0- Ονομασία Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο Ελληνικός τύπος οικοτόπου 32Β0 περιλαμβάνει τους πρόδρομους σχηματισμούς από ετήσια είδη σε ιλύ πλούσια σε άζωτο των ποταμών. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 32Β0 συναντάται σε ιλυώδες υπόστρωμα που σχηματίστηκε από…

Αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες (κωδ. 4060+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 4060 Ονομασία Αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες – Alpine and Boreal heaths Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 4060 περιλαμβάνει μικρούς, χαμηλούς ή ανορθωμένοι θαμνώδεις σχηματισμούς της αλπικής και υπαλπικής ζώνης των ορέων της Ευρασίας που κυριαρχούνται από είδη των ερεικώνων. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 4060 απαντάται σε…