Μεσογειακά υπονιτρόφιλα ποολίβαδα (κωδ. 6290-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6290 – Ονομασία Μεσογειακά υπονιτρόφιλα ποολίβαδα Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6290 περιλαμβάνει σχηματισμούς στους οποίους κυριαρχούν ετήσιες πόες, σε εδάφη ελαφρώς εμπλουτισμένα με νιτρικά (άζωτο). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 6290 περιλαμβάνει φυτοκοινότητες που αναπτύσσονται ως πρόδρομες σε γυμνά εδάφη, ελαφρά εμπλουτιζόμενα με…

Ανατολικές υπομεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzoneratalia villosae) (κωδ. 62Α0+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 62A0 Ονομασία Ανατολικές υπο-μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzoneratalia villosae) – Eastern sub-mediteranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 62A0 περιλαμβάνει υπό-ηπειρωτικά, ξηροφυτικά έως ημιξηροφυτικά ποολίβαδα. Αυτός ο οικότοπος συντίθεται από το ένα μέρος από στεππικούς ή υποηπειρωτικούς λειμώνες και από το άλλο μέρος από…

Ορεινά όξινα ποολίβαδα (κωδ. 62D0+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 62D0 Ονομασία Ορεινά όξινα ποολίβαδα – Oro-Moesian acidophilous grasslands Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 62D0 περιλαμβάνει ποολίβαδα υψηλών ορών των Κεντρικών Βαλκανίων, σε κρυσταλλικά πετρώματα ή αφαλατωμένα και με έλλειψη ασβεστίου. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 62D0 περιλαμβάνει φυτοκοινότητες όπου κυριαρχούν κοινά αγρωστώδη των υψηλών ορέων (π.χ.…

Υγρά μεσογειακά λιβάδια με υψηλές πόες της Molinio-Holoschoenion (κωδ. 6420+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6420 Ονομασία Υγρά μεσογειακά λιβάδια με υψηλές πόες της Molinio-Holoschoenion – Mediterranean tall humid herb grasslands of the Molinio-Holoschoenion Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6420 περιλαμβάνει μεσογειακά υγρά λιβάδια υψηλών πόων, κυρίως βούρλων. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 6420 εμφανίζεται συνήθως κατά μήκος των παραθαλάσσιων ακτών, όπου…

Υγρόφιλες κοινότητες με υψηλές πόες (κωδ. 6430+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6430 Ονομασία Υγρόφιλες κοινότητες με υψηλές πόες  – Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6430 περιλαμβάνει φυτοκοινωνίες υψηλών ποών σε ορεινές περιοχές (σ παρόχθιες και κράσπεδα πηγών). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 6430 απαντάται…

Ελληνικά υπερμεσογειακά υγρά ποολίβαδα (κωδ. G645-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου G645 – Ονομασία Ελληνικά υπερμεσογειακά υγρά ποολίβαδα Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου G645 περιλαμβάνει μεσο-υγρόφιλα ποολίβαδα σε αλλουβιακούς ή άλλους σταθμούς υψηλής στάθμης νερού, ιδιαίτερα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οικολογικές συνθήκες To υπόστρωμα στο οποίο εμφανίζεται ο τύπος οικοτόπου G645 είναι κατά κανόνα…

Κοφτολίβαδα χαμηλού υψομέτρου (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (κωδ. 6510+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6510 Ονομασία Κοφτολίβαδα χαμηλού υψομέτρου (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) – Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6510 περιλαμβάνει εκτεταμένα κοφτολίβαδα από τις πεδιάδες μέχρι το υποορεινό επίπεδο. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 6510 απαντάται σε υγρό από αλλουβιακές αποθέσεις υπόστρωμα που…

Μεσόφιλα ποολίβαδα (κωδ. 651Α-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 651Α – Ονομασία Μεσόφιλα ποολίβαδα Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 651Α περιλαμβάνει βοσκόμενα μεσόφιλα ποολίβαδα, λιπαινόμενα και σε καλώς στραγγιζόμενα εδάφη. Οικολογικές συνθήκες Το υπόστρωμα, στο οποίο εμφανίζεται ο τύπος οικοτόπου 651Α, είναι σχιστολιθικό, σε υψόμετρα 1000 – 1350 m, με κλίσεις < 30%…

Μεταβατικοί τυρφώνες (κωδ. 7140+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 7140 Ονομασία Μεταβατικοί τυρφώνες – Transition mires and quaking bogs Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 7140 περιλαμβάνει κοινωνίες τυρφώνων με κυριαρχία σφάγνων, σε ορεινές περιοχές. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 7140 απαντάται σε επίπεδα εδάφη με φτωχή επιφανειακή στράγγιση. Παρά την κάποια πλευρική ροή νερού οι επιφανειακοί…

Ασβεστούχα έλη με Cladium mariscus και είδη της Caricion davallianae (κωδ. 7210*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 7210 Ονομασία Ασβεστούχα έλη με Cladium mariscus και είδη της Caricion davallianae – Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the Caricion davallianae Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 7210 περιλαμβάνει λιβάδια του Cladium mariscus της ζώνης των αναδυόμενων μακροφύτων των λιμνών (ζώνη των καλαμώνων), χέρσων…