Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum (κωδ. 5420+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5420 Ονομασία Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum – Sarcopoterium spinosum phryganas Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5420 περιλαμβάνει χαμηλούς, ακανθώδεις σχηματισμούς από ημισφαιρικούς θάμνους της παράκτιας θερμο – μεσογειακής ζώνης. Οικολογικές συνθήκες Στον τύπο οικοτόπου 5420, των φρυγάνων εμφανίζει μεγάλη ποικιλία ως προς τη χλωριδική σύνθεσή του καθώς…

Ενδημικά φρύγανα με Euphorbio-Verbascion (κωδ. 5430+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5430 Ονομασία Ενδημικά φρύγανα της Euphorbio-Verbascion – Endemic phryganas of the Euphorbio-Verbascion Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5430 περιλαμβάνει φρύγανα της Euphorbio – Verbascion, όπου κυριαρχούν προσκεφαλαιόμορφοι και σκληρόφυλλοι θάμνοι της θερμο-Μεσογειακής ζώνης, συχνά ακανθώδεις και φυλλοβόλοι το καλοκαίρι. Οικολογικές συνθήκες Οι φρυγανικές κοινότητες αποτελούν ένα σημαντικό…

Παρόχθια ασβεστούχα ή βασεόφιλα ποολίβαδα της Alysso-Sedion albi (κωδ. 6110*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6110 Ονομασία Παρόχθια ασβεστούχα ή βασεόφιλα ποολίβαδα της Alysso-Sedion albi – Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6110 περιλαμβάνει καρστικά ασβεστούχα ή βασύφιλα ποολίβαδα της Alysso – Sedion albi. Οικολογικές συνθήκες Ο οικότοπος περιλαμβάνει αραιές ξηρομορφικές πρόδρομες φυτοκοινωνίες…

Ασβεστούχα αλπικά και υποαλπικά ποολίβαδα (κωδ. 6170+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6170 Ονομασία Ασβεστούχα αλπικά και υποαλπικά ποολίβαδα – Alpine and subalpine calcareous grasslands Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6170 περιλαμβάνει αλπικά και υπαλπικά ποολίβαδα σε εδάφη πλούσια σε βάσεις. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 6170 εδράζεται σε υπόστρωμα που είναι συνήθως ασβεστόλιθος, αλλά σπανιότερα και φλύσχης ή…

Ημιφυσικά ξηροφυτικά ποολίβαδα σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα (Festuco-Brometalia) (*σημαντικές περιοχές με ορχεοειδή) (κωδ. 6210*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6210* Ονομασία Ημιφυσικά ξηροφυτικά ποολίβαδα σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα (Festuco-Brometalia) (*σημαντικές περιοχές με ορχεοειδή) – Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) (*important orchid sites) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6210 περιλαμβάνει ξηροφυτικά έως ημιξηροφυτικά ασβεστούχα ποολίβαδα. Αυτός ο τύπος οικότοπου συντίθεται από το…

Ψευδοστέππες με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea (κωδ. 6220*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6220 Ονομασία Ψευδοστέππες με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea – Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6220 περιλαμβάνει Μέσο – και θέρμο – Μεσογειακά ξηρόφιλα ποολίβαδα χαμηλών γράστεων και ετήσιων φυτών, κυρίως θερόφυτων. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου…

Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus σε πυριτικά υποστρώματα της ορεινης ζώνης (και υποορεινής ζώνης στην ηπειρωτική Ευρώπη) (κωδ. 6230*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6230* Ονομασία Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus σε πυριτικά υποστρώματα της ορεινης ζώνης (και υποορεινής ζώνης στην ηπειρωτική Ευρώπη) – Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas, in Continental Europe) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6230 περιλαμβάνει πυκνά, ξηροφυτικά ή μεσοφυτικά, πολυετή…

Παννωνικές αμμώδεις στέππες (κωδ. 6260*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6260 Ονομασία Παννωνικές αμμώδεις στέππες – Pannonic sand steppes Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6260 περιλαμβάνει ποολίβαδα σε αμμώδεις ακτές λιμνών. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 6260 απαντά σε αμμώδεις ακτές λιμνών για αυτό είναι και πολύ σπάνιος στην Ελλάδα και απαντάται μόνο στην περιοχή των…

Ορομεσογειακά λιβάδια της Ononido-Rosmarinetea (κωδ. G628-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου G628 – Ονομασία Ορομεσογειακά λιβάδια της Ononido-Rosmarinetea Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου G628 περιλαμβάνει ανοικτά πολυετή ποολίβαδα, συχνά πλούσια σε χαμαίφυτα. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 6260 απαντάται σε υπόστρωμα που μπορεί να είναι ασβεστόλιθοι, γρανίτες ή οφιόλιθοι, σε υψόμετρο 800 – 1500 μ.,…

Μεσογειακά υπονιτρόφιλα ποολίβαδα (κωδ. 6290-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6290 – Ονομασία Μεσογειακά υπονιτρόφιλα ποολίβαδα Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6290 περιλαμβάνει σχηματισμούς στους οποίους κυριαρχούν ετήσιες πόες, σε εδάφη ελαφρώς εμπλουτισμένα με νιτρικά (άζωτο). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 6290 περιλαμβάνει φυτοκοινότητες που αναπτύσσονται ως πρόδρομες σε γυμνά εδάφη, ελαφρά εμπλουτιζόμενα με…