Οικογένεια Primulaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Primulaceae περιλαμβάνει po;vdh φυτά. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα ή ελαφρά ζυγόμορφα, αρρενοθήλεα. Ο γενικός ανθικός τύπος είναι *Κ5Σ5Α(0+5)Γ(5). Ο καρπός είναι κάψα. Γνωστά είδη της οικογένειας αυτής, στην Ελλάδα, είναι το κυκλάμινο και η πρίμουλα. Τα είδη της οικογένειας Anagallis arvensis L. Anagallis foemina Mill. Anagallis minima (L.) E.H.L. Krause in…

Οικογένεια Ranunculaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια περιλαμβάνει κυρίως πολυετή φυτά με φύλλα κατ’ εναλλαγή, διαιρεμένα, χωρίς παράφυλλα. Τα άνθη είναι αρρενοθήλεα, λαμπερού χρώματος, με πολυάριθμους στήμονες και χωριστόκαρπο γυναίκειο από πολλά ως πολυάριθμα καρπόφυλλα που φέρονται πάνω σε ανυψωμένο ανθικό άξονα. Τα καρπόφυλλα φέρουν πολλές σπερμοβλάστες στις δυο πλευρές της κοιλιακής ραφής ή μια στο κέντρο της…