Κόρυμβος

Απλή, βοτρυόμορφη ταξιανθία, στην οποία τα άνθη φέρονται σε πλευρικούς, διαφορετικού μήκους ποδίσκους (με τους μεγαλύτερους στη βάση). Το αποτέλεσμα της διάταξης αυτής είναι να βρίσκονται τα άνθη στο ίδιο επίπεδο.    

Κολεός

Το τμήμα ενός οργάνου που περιβάλει, τουλάχιστον μερικά, ένα άλλο όργανο, όπως για παράδειγμα η βάση ενός φύλλου που περιβάλλει τμήμα του βλαστού.      

Κεφάλιο

Κεφάλιο είναι η ταξιανθία στην οποία ο κύριος άξονας είναι βραχύς διαπλατυσμένος δισκοειδώς, πινακοειδώς, κωνοειδώς ή σφαιροειδώς, με πολλά και πυκνά απόδισκα ή σχεδόν απόδισκα άνθη (που συνήθως αποκαλούνται ανθίδια ή ανθήλια) στην κορυφή του.      

Κεράτιο

Ξηρός διαρρηκτός καρπός που προκύπτει από δυο συμφυή καρπόφυλλα (διαχωρίζονται με ψευδοδιάφραγμα, που έχει συνήθως μεμβρανώδη μορφή). Τα σπέρματα εμφανίζονται στο ψευδοδιάφραγμα, καθώς οι δυο βαλβίδες αποχωρίζονται από αυτό (από κάτω προς τα επάνω).      

Κάψα

Κάψα είναι ο ξηρός, διαρρηκτός καρπός που προκύπτει από δυο ή περισσότερα πολύσπερμα και συμφυή (δηλαδή ενωμένα) καρπόφυλλα.    

Κάρυο

Ξηρός αδιάρρηκτος, μονόσπερμος καρπός που προκύπτει από μονόχωρη ωοθήκη, η οποία αρχικά έφερε μερικά καρπόφυλλα με τις αντίστοιχες σπερμοβλάστες. Από τις σπερμοβλάστες αυτές μόνο η μία μετατράπηκε σε σπέρμα και οι υπόλοιπες εκφυλίστηκαν. Οι καρποί αυτοί μπορούν να φέρουν και διάφορα εξαρτήματα όπως κύπελλα (όπως π.χ. στα βαλανίδια), πτερύγια (όπως πχ. στα δισαμάρια των σφενδαμιών).    …