Πεδία λάβας και φυσικές κοιλότητες (κωδ. 8320+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8320 Ονομασία Πεδία λάβας και φυσικές κοιλότητες – Fields of lava and natural excavations Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8320 περιλαμβάνει περιοχές πρόσφατης ηφαιστειακής δραστηριότητας. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 8320 εμπεριέχει τη βλάστηση των νέων ηφαιστειακών υποστρωμάτων (ηλικίας μερικών εκατοντάδων ή δεκάδων χρόνων μόνο), στις νησίδες…

Κατακλυζόμενα ή μερικώς κατακλυζόμενα θαλάσσια σπήλαια (κωδ. 8330+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8330 Ονομασία Κατακλυζόμενα ή μερικώς κατακλυζόμενα θαλάσσια σπήλαια – Submerged or partially submerged sea caves Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8330 περιλαμβάνει σπήλαια κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ή ανοιχτά σ’ αυτήν τουλάχιστον κατά την υψηλή παλίρροια, συμπεριλαμβανομένων των μερικώς βυθισμένων θαλασσίων σπηλαίων. Οικολογικές συνθήκες Ο…

Δάση οξιάς της Luzulo-Fagetum (κωδ. 9110+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9110 Ονομασία Δάση οξιάς της Luzulo-Fagetum – Luzulo-Fagetum beech forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9110 περιλαμβάνει τα οξύφιλα δάση οξιάς της ορεινής ζώνης τα οποία εδράζονται κυρίως σε πυριτικά πετρώματα όπως γνεύσιοι μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι, γρανίτες, γρανοδιορίτες, αργιλικοί σχιστόλιθοι και ψαμμίτες. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9110…

Δάση οξιάς της Asperulo-Fagetum (κωδ. 9130+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9130 Ονομασία Δάση οξιάς της Asperulo-Fagetum – Asperulo-Fagetum beech forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9130 περιλαμβάνει δάση οξιάς τα οποία εμφανίζονται σε ελαφρώς όξινα έως σχεδόν ουδέτερα εδάφη πλούσια σε χούμο. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9130 εμφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε πυριτικά πετρώματα όπως γρανίτες, γρανοδιορίτες,…

Μεσευρωπαϊκά υπαλπικά δάση οξιάς με Acer και Rumex arifolius (κωδ. 9140+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9140 Ονομασία Μεσευρωπαϊκά υπαλπικά δάση οξιάς με Acer και Rumex arifolius – Medio-European subalpine beech woods with Acer and Rumex arifolius Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9140 περιλαμβάνει τα δάση οξιάς, τα οποία συνήθως συντίθενται από χαμηλά, χαμηλόκλαδα δένδρα με σφενδάμια, που απαντούν κοντά στο δασοόριο. Οικολογικές…

Μεσευρωπαϊκά ασβεστολιθικά δάση οξιάς της Cephalanthero-Fagion (κωδ. 9150+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9150 Ονομασία Μεσευρωπαϊκά ασβεστολιθικά δάση οξιάς της Cephalanthero-Fagion – Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9150 περιλαμβάνει τα δάση οξιάς σε ασβεστούχα, συχνά αβαθή εδάφη, συνήθως σε κλιτύες με ισχυρή κλίση. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9150 εμφανίζεται σε υπόστρωμα που…

Ανατολικά δάση δρυός-γαύρου (κωδ. 9170+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9170 Ονομασία Ανατολικά δάση δρυός-γαύρου – Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9170 περιλαμβάνει δάση με Quercus petraea και Carpinus betulus σε περιοχές με υπο-ηπειρωτικό κλίμα Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9170 απαντάται συνήθως σε υπερθαλάσσιο ύψος άνω των 900 μ., σε διαφορετικές εκθέσεις και…

Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion (κωδ. 9180*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9180 Ονομασία Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio-Acerion – Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9180 περιλαμβάνει δάση σε πλαγίες, λιθώνές ή χαράδρες με Tilio – Acerion. Συνήθως είναι μεικτά δάση ευγενών φυλλοβόλων ειδών (Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior,…

Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (κωδ. 91Ε0*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 91E0 Ονομασία Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 91Ε0 περιλαμβάνει τα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου σε βαριά και…

Μεικτά δάση δρυός-φτελιάς-φράξου (κωδ. 91F0*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 91F0 Ονομασία Μεικτά δάση δρυός-φτελιάς-φράξου – Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along the great rivers (Ulmenion minoris) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 91F0 περιλαμβάνει τα μεικτά παραποτάμια δάση με Quercus robur, Ulmus laevis και Ulmus…