Απόκρημνες βραχώδεις ακτές της Μεσογείου με ενδημικά Limonium spp. (κωδ. 1240+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1240 Ονομασία Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp. – Vegetated sea cliffs of the Mediterranean coasts with endemic Limonium spp. Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Βραχώδεις ακτές καλυμμένες με βλάστηση της Crithmo-Limonietalia. Το υψόμετρο όπου απαντάται ο οικότοπος είναι έως και 20 μ. Το γεωλογικό…

Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη λασπωδών και αμμωδών ζωνών (κωδ. 1310+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1310 Ονομασία Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη λασπωδών και αμμωδών ζωνών – Salicornia and other annuals colonising mud and sand Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 1310 περιλαμβάνει σχηματισμούς που αποτελούνται κυρίως από μονοετή είδη ή στους οποίους κυριαρχούν μονοετή είδη, συγκεκριμένα της οικογένειας Chenopodiacaeae, του…

Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) (κωδ. 1410+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1410 Ονομασία Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) – Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Tα μεσογειακά αλίπεδα αποτελούν αλμυρόβαλτους σε δελταϊκές πεδιάδες, σε εδάφη επίπεδα ή και σε κοιλώματα με κυριαρχία ψηλών βούρλων των ειδών Juncus maritimus και Juncus acutus, της τάξης Juncetalia maritimi. Οικολογικές συνθήκες Οι…

Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) (κωδ. 1420+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1420 Ονομασία Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) – Mediterranean and thermo-Atlantic halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 1420 περιλαμβάνει την πολυετή βλάστηση σε παράκτια αλατούχα έλη και αποτελείται κυρίως από θαμνόμορφα είδη, με Μεσογειακή-Ατλαντική εξάπλωση (Salicornia spp., Limonium vulgare, Suaeda spp. και…

Aλο-νιτρόφιλες λόχμες (Pegano-Salsoletea) (κωδ. 1430+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1430 Ονομασία Aλο-νιτρόφιλες λόχμες (Pegano-Salsoletea) – Halo-nitrophilous scrubs (Pegano-Salsoletea) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 1430 περιλαμβάνει τις νιτρόφιλες λόχμες, τις τυπικές για ξηρά εδάφη και ξηρά κλίματα, συχνά ασπρόφαιες όμοιες με εκείνες ημιερημικών περιοχών, μερικές φορές με υψηλούς πυκνούς θάμνους. Οικολογικές συνθήκες Οι τύποι βλάστησης του τύπου…

Αλυκές (κωδ. 1440-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1440- Ονομασία Αλυκές Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 1440 είναι ανθρωπογενής, καθώς περιλαμβάνει τις αλυκές, όπου δεν εμφανίζεται βλάστηση λόγω της υψηλής αλατότητας.   Περιοχές εμφάνισης GR2310001 GR4110001 GR4110004 GR4120001 GR4210008 GR4220020   Κείμενο Γιάννης Φραγκάκης, Δασοπόνος    

Μεσογειακές αλατούχες στέπες (Limonietalia) (κωδ. 1510*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1510 Ονομασία Μεσογειακές αλατούχες στέπες (Limonietalia) – Mediterranean salt steppes (Limonietalia) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 1510 περιλαμβάνει kοινωνίες πλούσιες σε πολυετή είδη, που σχηματίζουν ρόδακα στη βάση τους (Limonium spp.) ή σπάρτα (Lygeum spartum), που καταλαμβάνουν ακτές τις Μεσογείου, κατά μήκος ή στα περιθώρια αλατούχων…

Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες (κωδ. 2110+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 2110 Ονομασία Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες – Embryonic shifting dunes Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 2110 περιλαμβάνει σχηματισμούς των παραθαλάσσιων ακτών και αντιπροσωπεύουν το πρώτο στάδιο σχηματισμού θινών. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει τις θίνες που συνήθως βρίσκονται σε απόσταση 5 με 10 μέτρα από την ακτή.…

Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες) (κωδ. 2120+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 2120 Ονομασία Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες) – Shifting dunes along the shoreline with Ammophila arenaria (white dunes) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 2120 περιλαμβάνει τις κινούμενες θίνες που σχηματίζονται στη ζώνη του κυματισμού των συνενώσεων Ammophilion arenariae (στην Ελλάδα) και Zygophyllion fontanesii.…

Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών (κωδ. 2190+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 2190 Ονομασία Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών – Humid dune slacks Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 2190 περιλαμβάνει τις υγρές κοιλότητες (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών, με καλάμια και βούρλα (Magnocaricion). Οικολογικές συνθήκες Οι περιοχές όπου απαντά ο τύπος οικοτόπου βρίσκονται στη μεταβατική ζώνη μεταξύ του αμμοθινικού συστήματος…