Στήμονες

Οι στήμονες είναι τα αρσενικά αναπαραγωγικά όργανα των σπερματοφύτων (που σχηματίζουν το ανδρείο). Κάθε στήμονας αποτελείται από ένα νηματοειδές, άγονο τμήμα, το νήμα, και ένα παχυσμένο γόνιμο μέρος, τον ανθήρα, που εμπεριέχει τους γυρεόσακκους και τη γύρη.      

Στάχυς

Στάχυς είμαι μια μη διακλαδιζόμενη ταξιανθία με κεντρικό επιμήκη άξονα στον οποίο υπάρχουν απόδισκα, πλάγια άνθη που ωριμάζουν από τη βάση προς την κορυφή.

Σπερμοβλάστη

Σπερμοβλάστη είναι μια δομή που στα αγγειόσπερμα βρίσκεται μέσα στην ωοθήκη (ανά μία ή περισσότερες) και η οποία περιλαμβάνει τα θηλυκά αναπαραγωγικά κύτταρα. Η σπερμοβλάστη μετά τη γονιμοποίηση εξελίσσεται σε σπέρμα.    

Σπέρμα

Το σπέρμα είναι σχηματισμός που προκύπτει από τη γονιμοποιημένη σπερμοβλάστη και περιλαμβάνει ένα εμβρυακό φυτό, το οποίο περιβάλλεται από το κέλυφος του σπέρματος. Στο σπέρμα υπάρχουν, επιπλέον, θρεπτικά αποθέματα για το εμβρυακό φυτό (στο ενδοσπέρμιο ή τις κοτυληδόνες).    

Σπάθη

Βράκτιο που περιβάλλει την ταξιανθία σπάδικα. Το βράκτιο αυτό μπορεί να φέρει και έντονα χρώματα για την προσέλκυση εντόμων.    

Σπάδικας

Σπάδικας είναι η βοτρυώδης ταξιανθία στην οποία τα απόδισκα άνθη φύονται σε ένα διογκωμένο άξονα. Συνήθως ο σπάδικας περιβάλλεται από τη σπάθη.