Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών (κωδ. 2190+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 2190 Ονομασία Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών – Humid dune slacks Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 2190 περιλαμβάνει τις υγρές κοιλότητες (βυθίσματα) μεταξύ των αμμοθινών, με καλάμια και βούρλα (Magnocaricion). Οικολογικές συνθήκες Οι περιοχές όπου απαντά ο τύπος οικοτόπου βρίσκονται στη μεταβατική ζώνη μεταξύ του αμμοθινικού συστήματος…

Αμμώδεις παραλίες χωρίς βλάστηση (κωδ. 21Β0-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 21B0 Ονομασία Αμμώδεις παραλίες χωρίς βλάστηση Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 21B0 περιλαμβάνει τις αμμώδεις παραλίες χωρίς βλάστηση, που είναι αρκετά εκτεταμένες στο Αιγαίο.     Περιοχές εμφάνισης GR1340001 GR2110001 GR2210001 GR2210002 GR2220003 GR2310001 GR2310005 GR2310006 GR2310007 GR2310009 GR2320006 GR2330005 GR2420001 GR2420006 GR2440002 GR2450004…

Σταθερές θίνες της Crucianellion maritimae (κωδ. 2210+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 2210 Ονομασία Σταθερές θίνες της Crucianellion maritimae – Crucianellion maritimae fixed beach dunes Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 2210 περιλαμβάνει τις σταθερές θίνες με κυρίαρχα τα είδη Crucianella maritima και Pancratium maritimum. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 2210 περιλαμβάνει τις σταθερές θίνες όπου συνήθως αναπτύσσονται και πολλές…

Θίνες με Euphorbia terracina (κωδ. 2220+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 2220 Ονομασία Θίνες με Euphorbia terracina – Dunes with Euphorbia terracina Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 2220 περιλαμβάνει τις σταθερές θίνες της Ανατολικής Μεσογείου. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 2220 απαντάται σε αμμώδες υπόστρωμα κατά κανόνα επίπεδων εκτάσεων, με υψόμετρο 0,15 – 10 μ., στην τελευταία, προς…

Θίνες με ποολίβαδα της Malcolmietalia (κωδ. 2230+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 2230 Ονομασία Θίνες με ποολίβαδα της Malcolmietalia – Malcolmietalia dune grasslands Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 2230 περιλαμβάνει τις κοινωνίες με πολλά μικρά ετήσια φυτά και συχνά άφθονα εφήμερα φυτά που ανθίζουν την άνοιξη, σε βαθιά αμμώδη εδάφη, σε ξηρά ενδοθινικά βυθίσματα των ακτών. Οικολογικές συνθήκες Ο…

Θίνες με μονοετή είδη της Brachypodietalia (κωδ. 2240+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 2240 Ονομασία Θίνες με μονοετή είδη της Brachypodietalia – Brachypodietalia dune grasslands with annuals Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 2240 περιλαμβάνει ετήσιες φυτοκοινωνίες σε αμμοθινικά συστήματα και συνδέεται άμεσα με τον τύπο οικοτόπου 6220. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 2240 περιλαμβάνει ετήσιες φυτοκοινωνίες της Thero-Brachypodietea που απαντώνται…

Λόχμες των παραλιών με αρκεύθους (Juniperus spp.) (κωδ. 2250*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 2250 Ονομασία Λόχμες των παραλιών με αρκεύθους (Juniperus spp.) – Coastal dunes with Juniperus spp. Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 2250 περιλαμβάνει σχηματισμούς με Juniperus (Juniperus turbinata, J. macrocarpa) σε κοιλότητες μεταξύ των θινών και σε πλαγιές. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 2250 αποτελείται από λόχμες…

Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων (Cisto-Lavenduletalia) (κωδ. 2260+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 2260 Ονομασία Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων (Cisto-Lavenduletalia) – Cisto-Lavenduletalia dune sclerophyllous scrubs Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 2260 περιλαμβάνει σχηματισμούς με σκληρόφυλλους ή δαφνόφυλλους θάμνους σε θίνες. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 2260 εμφανίζεται εσωτερικά των αμμοθινών, μερικές φορές και σε σταθεροποιημένες εσωτερικές θίνες. Έχει φρυγανικό…

Θίνες με δάση από Pinus pinea ή/και Pinus pinaster (κωδ. 2270*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 2270* Ονομασία Θίνες με δάση από Pinus pinea ή/και Pinus pinaster – Wooded dunes with Pinus pinea and/or Pinus pinaster Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 2270 περιλαμβάνει παράκτιες θίνες με θερμόφιλα πεύκα. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 2270 εμφανίζεται σε σχεδόν επίπεδα αμμώδη εδάφη (κυρίως σε…

Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorellla uniflorae ή/και Isoeto-Nanojuncetea (κωδ. 3130+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3130 Ονομασία Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorellla uniflorae ή/και Isoeto-Nanojuncetea – Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or Isoeto-Nanojuncetea Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3130 περιλαμβάνει oλιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά των υπαλπικών πεδιάδων της ηπειρωτικής και Αλπικής περιοχής…