Οικογένεια Campanulaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Campanulaceae περιλαμβάνει ποώδη φυτά. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα, 5μερή. Τα σέπαλα είναι ενωμένα με την ωοθήκη και  παραμένουν μετά την άνθηση. Τα πέταλα είναι συμφυόμενα. Η ωοθήκη είναι υποφυής με 3 ή πιο σπάνια 2-5 καρπόφυλλα. Ο καρπός είναι κάψα. Τα είδη της οικογένειας Asyneuma canescens…

Οικογένεια Caryophyllaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Caryophyllacae περιλαμβάνει κυρίως ποώδη είδη. Ο βλαστός έχει κυκλική διατομή και διχοτομική διακλάδωση. Τα φύλλα είναι αντίθετα και φύονται συνήθως σε διογκωμένα γόνατα. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα, με γενικό ανθικό τύπο *Κ5Σ5Α5+5Γ(5). Σε μερικά είδη οι στήμονες είναι σε δυο κύκλους ή το γυναίκειο έχει λιγότερα καρπόφυλλα, ενώ σε άλλα…

Οικογένεια Celastraceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Celastraceae περιλαμβάνει ξυλώδη φυτά. Τα φύλλα είναι απλά. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα (ή μονογενή), 4-5μερή. Η ωοθήκη είναι επιφυής. Ο καρπός είναι κάψα, ράγα ή δρύπη. Τα πιο κοινά είδη στην Ελλάδα είναι αυτά του γένους Euonymus. Τα είδη της οικογένειας Euonymus europaeus L. Euonymus latifolius Mill. Euonymus verrucosus Scop.…

Οικογένεια Cistaceae

Γενικά χαρακτηριστικά H οικογένεια Cistaceae περιλαμβάνει μικρούς θάμνους, φρύγανα και ποώδη φυτά, με άνθη αρρενοθήλεα, ακτινόμορφα, πενταμερή. Μέρη κάλυκα ελεύθερα, όμοια ή ανόμοια. Στεφάνη χωριστοπέταλη. Στήμονες πολυάριθμοι, ανισομήκεις. Ωοθήκη επιφυής, από 3-5 καρπόφυλλα. Καρπός κάψα τοιχορραγής.   Τα είδη της οικογένειας Γένος Cistus Το γένος Cistus περιλαμβάνει μικρούς θάμνους ή φρύγανα με φύλλα αντίθετα, ωοείδη…