Παραευξείνιο είδος

Έτσι χαρακτηρίζονται οι ταξινομικές μονάδες (κυρίως είδη) που το κέντρο βάρους της γεωγραφικής τους εξάπλωσης βρίσκεται στη ζώνη των εύκρατων δασών και σε περιοχές κοντά στα παράλια του Εύξεινου Πόντου (Μαύρη θάλασσα), ενώ πολλές φορές η εξάπλωσή τους διευρύνεται στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχουν θεωρηθεί ως υποκατηγορία των ευρασιατικών αλλά και των υπομεσογειακών ειδών.  …

Παράφυλλα

Ζεύγος φυλλοειδών αποφύσεων, που βρίσκονται στη βάση του μίσχου των φύλλων. Τα παράφυλλα εμφανίζουν ποικιλομορφία μεταξύ των ειδών και μπορούν να μεταμορφωθούν σε αγκάθια, αδένες, λέπια ή τρίχες.      

Παρασιτικό

Είδος που δεν περιέχει χλωροφύλλη και δεν φωτοσυνθέτει. Απομυζεί τα θρεπτικά συστατικά, που χρειάζεται, από ξενιστή με τις ρίζες που διεισδύουν στους αγωγούς ιστούς του.    

Οφθαλμός

Τι είναι Ένα βασικό μορφολογικό χαρακτηριστικό στον βλαστό των πολυετών φυτών είναι τα διαμορφωμένα αρχέφυτρα που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του και προστατεύονται – κατά τη διάρκεια της δυσμενούς περιόδου τους έτους κατά την οποία βρίσκονται σε λήθαργο – από ειδικά, μεταμορφωμένα φύλλα, τα κατάφυλλα ή λέπια. Τα προστατευμένα αυτά αρχέφυτρα ονομάζονται οφθαλμοί (μάτια). Ένας…

Οξύληκτο

Οξύληκτο είναι ένα εξάρτημα (π.χ. φύλλο, πέταλο) όταν η κορυφή του είναι οξεία (δηλαδή οι δυο πλευρές που τη σχηματίζουν, δημιουργούν γωνία μικρότερη από 90°).