Οικογενεία Rhamnaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Rhamnaceae περιλαμβάνει ξυλώδη φυτά. Τα φύλλα είναι απλά, με παράφυλλα που πέφτουν ή μεταβάλλονται σε αγκάθια. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα (σπάνια μονογενή με ατροφία του ενός γένους), 4-5μερή. Η ωοθήκη είναι υποφυής με 5 συμφυόμενα καρπόφυλλα. Ο καρπός είναι δρύπη ή κάψα. Τα πιο κοινό είδος της οικογένειας στην Ελλάδα…

Οικογένεια Rosaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Rosaceae περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία ειδών, ποώδη, χαμηλούς θάμνους, θάμνους και δέντρα. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα, πολλές φορές απλά, λοβωτά ή σύνθετα με παράφυλλα. Τα άνθη είναι συνήθως αρρενοθήλεα και ακτινόμορφα. Τα σέπαλα και τα πέταλα είναι συνήθως 5, ενώ σπάνια μπορεί να είναι 3 ή 4 ή μπορεί και να λείπουν.…

Οικογένεια Rubiaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Rubiaceae περιλαμβάνει ποώδη και ξυλώδη φυτά. Τα φύλλα είναι αντίθετα με παράφυλλα. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, συνήθως αρρενοθήλεα και συνήθως χωνοειδή. Είναι 4-5μερή και με υποφυή ωοθήκη με 2 καρπόφυλλα. Ο καρπός είναι ποικιλόμορφος. Στην οικογένεια αυτή ανήκει και το γένος Coffea που παρέχει τον καφέ. Τα είδη της οικογένειας Asperula…

Οικογένεια Salicaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Salicaceae περιλαμβάνει δίοικα ή μόνοικα, φυλλοβόλα δέντρα και θάμνους. Τα φύλλα είναι κατ’εναλλαγή και σπάνια αντίθετα με παράφυλλα που συνήθως είναι εύπτωτα. Οι καρποί είναι πολυάριθμοι και φέρουν μεγάλες τρίχες, που διευκολύνουν τη μεταφορά των καρπών με τον άνεμο. Στην Ελλάδα η οικογένεια αντιπροσωπεύεται από τα γένη Populus (λεύκες) και Salix…

Οικογένεια Santalaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Santalaceae περιλαμβάνει ποώδη και ξυλώδη φυτά, που μπορεί να είναι χλωροφυλλούχα ή και ημιπαράσιτα ή παράσιτα. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα, απλά. Τα άνθη είναι αφανή, ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα ή μονογενή, 3-6μερή που βγαίνουν μοναχικά ή σε βότρεις ή σε φόβες. Το γυναίκειο αποτελείται από 3-6 καρπόφυλλα. Ο καρπός είναι κάρυο ή δρύπη.…