Στάχυς

Στάχυς είμαι μια μη διακλαδιζόμενη ταξιανθία με κεντρικό επιμήκη άξονα στον οποίο υπάρχουν απόδισκα, πλάγια άνθη που ωριμάζουν από τη βάση προς την κορυφή.

Σπερμοβλάστη

Σπερμοβλάστη είναι μια δομή που στα αγγειόσπερμα βρίσκεται μέσα στην ωοθήκη (ανά μία ή περισσότερες) και η οποία περιλαμβάνει τα θηλυκά αναπαραγωγικά κύτταρα. Η σπερμοβλάστη μετά τη γονιμοποίηση εξελίσσεται σε σπέρμα.    

Σπέρμα

Το σπέρμα είναι σχηματισμός που προκύπτει από τη γονιμοποιημένη σπερμοβλάστη και περιλαμβάνει ένα εμβρυακό φυτό, το οποίο περιβάλλεται από το κέλυφος του σπέρματος. Στο σπέρμα υπάρχουν, επιπλέον, θρεπτικά αποθέματα για το εμβρυακό φυτό (στο ενδοσπέρμιο ή τις κοτυληδόνες).    

Σπάθη

Βράκτιο που περιβάλλει την ταξιανθία σπάδικα. Το βράκτιο αυτό μπορεί να φέρει και έντονα χρώματα για την προσέλκυση εντόμων.    

Σπάδικας

Σπάδικας είναι η βοτρυώδης ταξιανθία στην οποία τα απόδισκα άνθη φύονται σε ένα διογκωμένο άξονα. Συνήθως ο σπάδικας περιβάλλεται από τη σπάθη.    

Σκιάδιο

Ταξιανθία που φέρει κεντρικό άξονα, από την κορυφή του οποίου εκφύονται ποδισκοφόρα άνθη που βρίσκονται συνήθως στο ίδιο επίπεδο (σαν ομπρέλα).    

Σέπαλα

Τα σέπαλα είναι τα μέρη από τα οποία αποτελείται ο κάλυκας, που μαζί με τα πέταλα (στεφάνη) αποτελούν το περιάνθιο του άνθους. Είναι συνήθως μικρότερα από τα πέταλα, είναι πράσινα και έχουν προστατευτικό ρόλο για το άνθος.