Παρόχθια ασβεστούχα ή βασεόφιλα ποολίβαδα της Alysso-Sedion albi (κωδ. 6110*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6110 Ονομασία Παρόχθια ασβεστούχα ή βασεόφιλα ποολίβαδα της Alysso-Sedion albi – Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6110 περιλαμβάνει καρστικά ασβεστούχα ή βασύφιλα ποολίβαδα της Alysso – Sedion albi. Οικολογικές συνθήκες Ο οικότοπος περιλαμβάνει αραιές ξηρομορφικές πρόδρομες φυτοκοινωνίες…

Ασβεστούχα αλπικά και υποαλπικά ποολίβαδα (κωδ. 6170+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6170 Ονομασία Ασβεστούχα αλπικά και υποαλπικά ποολίβαδα – Alpine and subalpine calcareous grasslands Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6170 περιλαμβάνει αλπικά και υπαλπικά ποολίβαδα σε εδάφη πλούσια σε βάσεις. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 6170 εδράζεται σε υπόστρωμα που είναι συνήθως ασβεστόλιθος, αλλά σπανιότερα και φλύσχης ή…

Ημιφυσικά ξηροφυτικά ποολίβαδα σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα (Festuco-Brometalia) (*σημαντικές περιοχές με ορχεοειδή) (κωδ. 6210*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6210* Ονομασία Ημιφυσικά ξηροφυτικά ποολίβαδα σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα (Festuco-Brometalia) (*σημαντικές περιοχές με ορχεοειδή) – Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) (*important orchid sites) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6210 περιλαμβάνει ξηροφυτικά έως ημιξηροφυτικά ασβεστούχα ποολίβαδα. Αυτός ο τύπος οικότοπου συντίθεται από το…

Ψευδοστέππες με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea (κωδ. 6220*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6220 Ονομασία Ψευδοστέππες με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea – Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6220 περιλαμβάνει Μέσο – και θέρμο – Μεσογειακά ξηρόφιλα ποολίβαδα χαμηλών γράστεων και ετήσιων φυτών, κυρίως θερόφυτων. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου…

Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus σε πυριτικά υποστρώματα της ορεινης ζώνης (και υποορεινής ζώνης στην ηπειρωτική Ευρώπη) (κωδ. 6230*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6230* Ονομασία Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus σε πυριτικά υποστρώματα της ορεινης ζώνης (και υποορεινής ζώνης στην ηπειρωτική Ευρώπη) – Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas, in Continental Europe) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6230 περιλαμβάνει πυκνά, ξηροφυτικά ή μεσοφυτικά, πολυετή…

Παννωνικές αμμώδεις στέππες (κωδ. 6260*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6260 Ονομασία Παννωνικές αμμώδεις στέππες – Pannonic sand steppes Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6260 περιλαμβάνει ποολίβαδα σε αμμώδεις ακτές λιμνών. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 6260 απαντά σε αμμώδεις ακτές λιμνών για αυτό είναι και πολύ σπάνιος στην Ελλάδα και απαντάται μόνο στην περιοχή των…

Ορομεσογειακά λιβάδια της Ononido-Rosmarinetea (κωδ. G628-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου G628 – Ονομασία Ορομεσογειακά λιβάδια της Ononido-Rosmarinetea Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου G628 περιλαμβάνει ανοικτά πολυετή ποολίβαδα, συχνά πλούσια σε χαμαίφυτα. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 6260 απαντάται σε υπόστρωμα που μπορεί να είναι ασβεστόλιθοι, γρανίτες ή οφιόλιθοι, σε υψόμετρο 800 – 1500 μ.,…

Μεσογειακά υπονιτρόφιλα ποολίβαδα (κωδ. 6290-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6290 – Ονομασία Μεσογειακά υπονιτρόφιλα ποολίβαδα Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6290 περιλαμβάνει σχηματισμούς στους οποίους κυριαρχούν ετήσιες πόες, σε εδάφη ελαφρώς εμπλουτισμένα με νιτρικά (άζωτο). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 6290 περιλαμβάνει φυτοκοινότητες που αναπτύσσονται ως πρόδρομες σε γυμνά εδάφη, ελαφρά εμπλουτιζόμενα με…

Ανατολικές υπομεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzoneratalia villosae) (κωδ. 62Α0+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 62A0 Ονομασία Ανατολικές υπο-μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzoneratalia villosae) – Eastern sub-mediteranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 62A0 περιλαμβάνει υπό-ηπειρωτικά, ξηροφυτικά έως ημιξηροφυτικά ποολίβαδα. Αυτός ο οικότοπος συντίθεται από το ένα μέρος από στεππικούς ή υποηπειρωτικούς λειμώνες και από το άλλο μέρος από…

Ορεινά όξινα ποολίβαδα (κωδ. 62D0+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 62D0 Ονομασία Ορεινά όξινα ποολίβαδα – Oro-Moesian acidophilous grasslands Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 62D0 περιλαμβάνει ποολίβαδα υψηλών ορών των Κεντρικών Βαλκανίων, σε κρυσταλλικά πετρώματα ή αφαλατωμένα και με έλλειψη ασβεστίου. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 62D0 περιλαμβάνει φυτοκοινότητες όπου κυριαρχούν κοινά αγρωστώδη των υψηλών ορέων (π.χ.…