Λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonion oceanicae) (κωδ. 1120*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1120 Ονομασία Λιβάδια ποσειδωνίας – Posidonia beds (Posidonion oceanicae). Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Τα λιβάδια του θαλάσσιου αγγειόσπερμου Posidonia oceanica είναι χαρακτηριστικά της υποπαραλιακής ζώνης της Μεσογείου, σε βάθος που κυμαίνεται από μερικές δεκάδες εκ. μέχρι και 30-40 μέτρα. Αναπτύσσονται σε μαλακό υπόστρωμα και μπορούν να αντιπαρέρχονται σε σχετικά…

Λιμνοθάλασσες (κωδ. 1150*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1150 Ονομασία Λιμνοθάλασσες – Coastal lagoons Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 1150 περιλαμβάνει εκτάσεις ρηχών νερών στις ακτές, ποικίλης αλατότητας και βάθους νερού, μερικώς ή ολικώς αποκομμένα από τη θάλασσα. Ο πυθμένας είναι αμμώδης ή και με κροκάλες ή πιο σπάνια από βραχώδης. Η αλατότητα μπορεί…

Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι (κωδ. 1160+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1160 Ονομασία Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι – Large shallow inlets and bays Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 1160 περιλαμβάνει εκτεταμένες επιφανειακές εγκολπώσεις της ακτής, οι οποίες δεν δέχονται τόσο μεγάλη επίδραση από γλυκά νερά. Οι κολπίσκοι αυτοί είναι σε γενικές γραμμές προφυλαγμένοι από τη δράση των κυμάτων…

Ύφαλοι (κωδ. 1170+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1170 Ονομασία Ύφαλοι – Reefs Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 1170 περιλαμβάνει υποθαλάσσιες, ή εκτεθειμένες περιοχές μικρής παλίρροιας, με βραχώδες υπόστρωμα και βιογενείς σχηματισμούς, που ανέρχονται συνήθως από τον πυθμένα της υποπαραλιακής ζώνης, μπορεί όμως να φτάνουν μέχρι και την υπερπαραλιακή ζώνη όπου υπάρχει μια μη διακοπτόμενη…

Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας (κωδ. 1210+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1210 (τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) Ονομασία Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας – Annual vegetation of drift lines Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει σχηματισμούς από αντιπροσωπευτικά μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό (χοντρόκοκκη άμμος και χαλίκια…

Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη λασπωδών και αμμωδών ζωνών (κωδ. 1310+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1310 Ονομασία Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη λασπωδών και αμμωδών ζωνών – Salicornia and other annuals colonising mud and sand Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 1310 περιλαμβάνει σχηματισμούς που αποτελούνται κυρίως από μονοετή είδη ή στους οποίους κυριαρχούν μονοετή είδη, συγκεκριμένα της οικογένειας Chenopodiacaeae, του…

Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) (κωδ. 1410+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1410 Ονομασία Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) – Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Tα μεσογειακά αλίπεδα αποτελούν αλμυρόβαλτους σε δελταϊκές πεδιάδες, σε εδάφη επίπεδα ή και σε κοιλώματα με κυριαρχία ψηλών βούρλων των ειδών Juncus maritimus και Juncus acutus, της τάξης Juncetalia maritimi. Οικολογικές συνθήκες Οι…

Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) (κωδ. 1420+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1420 Ονομασία Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) – Mediterranean and thermo-Atlantic halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 1420 περιλαμβάνει την πολυετή βλάστηση σε παράκτια αλατούχα έλη και αποτελείται κυρίως από θαμνόμορφα είδη, με Μεσογειακή-Ατλαντική εξάπλωση (Salicornia spp., Limonium vulgare, Suaeda spp. και…

Aλο-νιτρόφιλες λόχμες (Pegano-Salsoletea) (κωδ. 1430+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1430 Ονομασία Aλο-νιτρόφιλες λόχμες (Pegano-Salsoletea) – Halo-nitrophilous scrubs (Pegano-Salsoletea) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 1430 περιλαμβάνει τις νιτρόφιλες λόχμες, τις τυπικές για ξηρά εδάφη και ξηρά κλίματα, συχνά ασπρόφαιες όμοιες με εκείνες ημιερημικών περιοχών, μερικές φορές με υψηλούς πυκνούς θάμνους. Οικολογικές συνθήκες Οι τύποι βλάστησης του τύπου…

Αλυκές (κωδ. 1440-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1440- Ονομασία Αλυκές Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 1440 είναι ανθρωπογενής, καθώς περιλαμβάνει τις αλυκές, όπου δεν εμφανίζεται βλάστηση λόγω της υψηλής αλατότητας.   Περιοχές εμφάνισης GR2310001 GR4110001 GR4110004 GR4120001 GR4210008 GR4220020   Κείμενο Γιάννης Φραγκάκης, Δασοπόνος