Κοίτη ποταμών χωρίς βλάστηση (κωδ. 9620-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9620 Ονομασία Κοίτη ποταμών χωρίς βλάστηση Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει τις κοίτες μεγάλων ποταμών ή ακόμα και μικρών ποταμών ή χειμαρρών που δεν έχουν καθόλου βλάστηση.     Κείμενο Αθανάσιος Πανογεώργος, Δασοπόνος