Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (κωδ. 91Ε0*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 91E0 Ονομασία Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 91Ε0 περιλαμβάνει τα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου σε βαριά και…

Μεικτά δάση δρυός-φτελιάς-φράξου (κωδ. 91F0)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 91F0 Ονομασία Μεικτά δάση δρυός-φτελιάς-φράξου – Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along the great rivers (Ulmenion minoris) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 91F0 περιλαμβάνει τα μεικτά παραποτάμια δάση με Quercus robur, Ulmus laevis και Ulmus minor,…

Παννωνικά δάση δρυός με Quercus cerris ή/και Quercus petraea (κωδ. 91Μ0+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 91M0 Ονομασία Παννωνικά δάση δρυός με Quercus cerris ή/και Quercus petraea – Pannonian-Balkanic turkey oak- sessile oak forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 91Μ0 περιλαμβάνει δρυοδάση, κυριαρχούμενα από τα είδη Quercus frainetto, Quercus petraea, Quercus cerris. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 91Μ0 εμφανίζεται σχεδόν σε όλη την…

Δάση λευκής ελάτης (κωδ. 91ΒΑ+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 91BA Ονομασία Δάση λευκής ελάτης – Moesian silver fir forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 91ΒΑ περιλαμβάνει αμιγή δάση λευκής ελάτης (Abies alba) ή μεικτά με οξιά (Fagus sylvatica), ερυθρελάτη (Picea excelsa), δασική πέυκη (Pinus sylvestris) ή και μαύρη πεύκη (Pinus nigra). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου…

Δάση δασικής πεύκης της Βαλκανικής και της Ροδόπης (κωδ. 91CA+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 91CA Ονομασία Δάση δασικής πεύκης της Βαλκανικής και της Ροδόπης – Rhodopide and Balkan Range Scots pine forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 91CA περιλαμβάνει τα δάση δασικής πεύκης (Pinus sylvestris). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 91CA απαντάται σε ξηρά πυριγενή και ασβεστολιθικά πετρώματα. Συνήθως κυριαρχείται από…

Ελληνικά δάση σημύδας (κωδ. G91K-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου G91K Ονομασία Ελληνικά δάση σημύδας Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου G91K περιλαμβάνει τους νότιους προφυλακές της σημύδας (Betula pendula) στην Ελλάδα. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου G91K απαντάται σε υπερθαλάσσιο ύψος 900-1430 μ., σε πλαγιές διαφορετικού προσανατολισμού, σε κλίσεις μέχρι 55% και σε εδάφη…

Υπερμεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης (κωδ. G91L-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου G91L Ονομασία Υπερμεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου G91L περιλαμβάνει τους σχηματισμούς της Populus tremula. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου G91L απαντάται σε υπερθαλάσσιο ύψος από 700 μ. μέχρι 1700 μ., σε διάφορες εκθέσεις, σε μηδενικές έως ισχυρές κλίσεις, σε πλαγιές,…

Δάση με Quercus trojana (κωδ. 9250+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9250 Ονομασία Δάση με Quercus trojana – Quercus trojana woods Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9250 περιλαμβάνει υπερ-Μεσογειακά και σε ορισμένες περιπτώσεις μεσο-Μεσογειακά δάση στα οποία κυριαρχεί η ημι-φυλλοβόλος δρυς Quercus trojana. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9250 απαντάται σε ποικίλα πετρώματα που μπορεί να είναι ασβεστόλιθος,…

Δάση καστανιάς (κωδ. 9260+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9260 Ονομασία Δάση καστανιάς – Castanea sativa woods Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9260 περιλαμβάνει υπερ-Μεσογειακά και υπο-Μεσογειακά δάση που κυριαρχεί η Castanea sativa, και παλαιές φυτεύσεις με ημιφυσική παρεδαφιαία βλάστηση. Οικολογικές συνθήκες Τα δάση, που περιλαμβάνει ο τύπος οικοτόπου 9260, άλλοτε εμφανίζονται με τη μορφή παλαιών…

Ελληνικά δάση οξιάς με Abies borisii-regis (κωδ. 9270+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9270 Ονομασία Ελληνικά δάση οξιάς με Abies borisii-regis – Hellenic beech forests with Abies borisii-regis Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9270 περιλαμβάνει τα μεικτά δάση οξιάς με την υβριδογενή ελάτη, καθώς και τα αμιγή δάση υβριδογενούς ελάτης (Abies borisii-regis). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9270 απαντάται σε…