Δάση με Quercus ilex ή/και Quercus rotundifolia (κωδ. 9340+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9340 Ονομασία Δάση με Quercus ilex ή/και Quercus rotundifolia – Quercus ilex and Quercus rotundifolia forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9340 περιλαμβάνει δάση κυριαρχούμενα από το είδος Quercus ilex (το Quercus rotundifolia αναφέρεται για τη δυτική Ευρώπη). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου απαντάται στην ευμεσογειακή ζώνη…

Δάση βαλανιδιάς Quercus ithaburensis subsp. macrolepis (κωδ. 9350+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9350 Ονομασία Δάση βαλανιδιάς Quercus ithaburensis subsp. macrolepis – Quercus macrolepis forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9350 περιλαμβάνει τα, συχνά αραιά, δάση στα οποία κυριαρχεί η ημιαειθαλής Quercus ithaburensis subsp. macrolepis. Οικολογικές συνθήκες Τα δάση βαλανιδιάς απαντώται σε ασβεστολιθικής υφής υπόστρωμα, κλίσεις ήπιες μέχρι μέτριες <30%,…

Φοινικοδάση του γένους Phoenix (κωδ. 9370*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9370* Ονομασία Δάση φοινίκων του γένους Phoenix – Palm groves of Phoenix Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή O τύπος οικοτόπου προτεραιότητας 9370 περιλαμβάνει τα, συχνά παρόχθια, δάση του Phoenix theophrasti. Οικολογικές συνθήκες Τα δάση του Phoenix theophrasti απαντώνται συνήθως σε μισγάγγειες ή ρεματιές σε αλλουβιακά και αμμώδη εδάφη, σε…

Ελληνικά δάση πρίνου (κωδ. 934Α-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 934Α Ονομασία Ελληνικά δάση Πρίνου Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο ελληνικός τύπος οικοτόπου 934Α περιλαμβάνει τους δενδρώδεις σχηματισμούς στους οποίους κυριαρχεί το πουρνάρι (Quercus coccifera). Εκτεταμένες πλήρως ανεπτυγμένες συστάδες υφίστανται σε αρκετές περιοχές της Κρήτης με τα πιο αντιπροσωπευτικά δάση να καταλαμβάνουν κοιλάδες σε υψόμετρο 700…

Οξύφιλα δάση ερυθρελάτης (Vaccinio-Piceetea) (κωδ. 9410+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9410 Ονομασία Οξύφιλα δάση ερυθρελάτης (Vaccinio-Piceetea) – Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή O τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει τα δάση ερυθρελάτη που στην Ελλάδα περιορίζονται στη Ροδόπη. Οικολογικές συνθήκες Τα δάση ερυθρελάτης απαντώνται σε υπερθαλάσσιο ύψος από 1100 μ. μέχρι τα 1900…

Υπομεσογειακά δάση μαύρης πεύκης (κωδ. 9530*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9530* Ονομασία Υπομεσογειακά δάση μαύρης πεύκης – (Sub-)Mediterranean pine forests with endemic black pines Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή O τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει τα δάση της μαύρης πεύκης (Pinus nigra). Οικολογικές συνθήκες Τα δάση μαύρης πεύκης απαντώνται σε περιοχές όπου το υπόστρωμα στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι υπερβασικό οφιολιθικό…

Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου (κωδ. 9540+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9540 Ονομασία Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου – Mediterranean pine forests with endemic Mesogean pines Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9540 περιλαμβάνει τους δασικούς σχηματισμούς των θερμόφιλων πεύκων της Μεσογειακής περιοχής, των ειδών Pinus pinea (κουκουναριά), Pinus halepensis (χαλέπιος πεύκη) και Pinus brutia (τραχεία…

Ενδημικά δάση με αρκεύθους (Juniperus spp.) (κωδ. 9560*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9560* Ονομασία Ενδημικά δάση της Μεσογείου με άρκευθους (Juniperus spp.) – Endemic forests with Juniperus spp. Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9560 περιλαμβάνει δασικούς σχηματισμούς στους οποίους κυριαρχούν διάφορα είδη Juniperus (J. excelsa, J. foetidissima και J. drupacea). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9560 περιλαμβάνει αραιά…

Δάση ίταμου (κωδ. 9580*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9580* Ονομασία Δάση ιτάμου (Taxus baccata) – Mediterranean Taxus baccata woods Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9580 περιλαμβάνει τα δάση ίταμου (Taxus baccata) που συνήθως έχουν πολύ περιορισμένη εμφάνιση. Οικολογικές συνθήκες Τα δάση ίταμου απαντώνται σε υπερθαλάσσιο ύψος 1200-1300 μ., σε Β, ΒΔ και ΝΔ εκθέσεις,…

Ορομεσογειακά δάση πεύκης, μεγάλων υψομέτρων (Pinus heldreichii ή Pinus peuce) (κωδ. 95Α0+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 95A0 Ονομασία Ορομεσογειακά δάση πεύκης, μεγάλων υψομέτρων (Pinus heldreichii ή Pinus peuce) – High oro-Mediterranean pine forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 95A0 περιλαμβάνει τα δάση των ενδημικών ψυχρόβιων κωνοφόρων, στα Βαλκάνια και στη νότια Ιταλία, Pinus heldreichii (ρόμπολο ή λευκόδερμη πεύκη) και Pinus peuce (πενταβέλονη ή βαλκανική πεύκη).…