Μεταβατικοί τυρφώνες (κωδ. 7140+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 7140 Ονομασία Μεταβατικοί τυρφώνες – Transition mires and quaking bogs Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 7140 περιλαμβάνει κοινωνίες τυρφώνων με κυριαρχία σφάγνων, σε ορεινές περιοχές. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 7140 απαντάται σε επίπεδα εδάφη με φτωχή επιφανειακή στράγγιση. Παρά την κάποια πλευρική ροή νερού οι επιφανειακοί…

Ασβεστούχα έλη με Cladium mariscus και είδη της Caricion davallianae (κωδ. 7210*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 7210 Ονομασία Ασβεστούχα έλη με Cladium mariscus και είδη της Caricion davallianae – Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the Caricion davallianae Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 7210 περιλαμβάνει λιβάδια του Cladium mariscus της ζώνης των αναδυόμενων μακροφύτων των λιμνών (ζώνη των καλαμώνων), χέρσων…

Αλκαλικοί τυρφώνες (κωδ. 7230+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 7230 Ονομασία Αλκαλικοί τυρφώνες – Alkaline fens Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 7230 περιλαμβάνει υγρότοπους που καταλαμβανόμενοι ως επί το πλείστον από κοινωνίες χαμηλών κυπεροειδών (Scirpus) και βρύων οι οποίες σχηματίζουν τύρφεις, ή τύρφεις αναπτυσσόμενες σε διαρκώς κορεσμένα με νερό εδάφη, με πλούσιο σε βάσεις αλλά φτωχό…

Καλαμιώνες (κωδ. 72Α0-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 72A0 Ονομασία Καλαμιώνες Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 72Α0 περιλαμβάνει σχηματισμούς από καλαμιώνες με ψηλά ελόφυτα, συνήθως φτωχούς σε είδη και συχνά κυριαρχούμενοι από ένα είδος, που αναπτύσσονται σε στάσιμα ή αργά ρέοντα νερά με μερική διακύμανση της στάθμης και μερικές φορές σε κορεσμένα…

Κοινωνίες υψηλών βούρλων (κωδ. 72Β0-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 72Β0 Ονομασία Κοινωνίες υψηλών βούρλων Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 72Β0 περιλαμβάνει σχηματισμούς από μεγάλα Cyperaceae του γένους Carex ή Cyperus που καταλαμβάνουν τις άκρες ή όλη την επιφάνεια υγρών κοιλοτήτων, ολιγότροφα έλη, σε έδαφος που μπορεί να είναι ξηρό για ένα μέρος του…

Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου (κωδ. 8140+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8140 Ονομασία Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου – Eastern Mediterranean screes Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8140 περιλαμβάνει τους λιθώνες (λιθοσωρούς) των υψηλών ορέων της Ελλάδας της τάξης Drypetalia spinosae. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 8140 εμφανίζεται σε ασταθή ασβεστολιθικά υποστρώματα (λιθοσωρούς, σάρες) που αποτελούνται από κινούμενες πετρώδεις…

Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση (κωδ. 8210+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8210 Ονομασία Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση – Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8210 περιλαμβάνει χασμοφυτική βλάστηση ασβεστολιθικών κρημνών. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 8210 απαντάται σε απόκρημνους βράχους με κλίσεις άνω του 65%. Υψομετρικά εξαπλώνεται από την επιφάνεια της…

Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση (κωδ. 8220+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8220 Ονομασία Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση – Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8220 περιλαμβάνει τη βλάστηση σε σχισμές των ηπειρωτικών πυριτικών πρανών. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 8220 εμφανίζεται σε υπόστρωμα που είναι πυριγενές (πορφυρίτης, σχιστόλιθοι, γνεύσιοι, γρανίτες, αμφιβολίτες)…

Πρόδρομη βλάστηση σε πυριτικές βραχώδεις επιφάνειες της Sedo-Scleranthion ή της Sedo albi-Veronicion dillenii (κωδ. 8230+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8230 Ονομασία Πρόδρομη βλάστηση σε πυριτικές βραχώδεις επιφάνειες της Sedo-Scleranthion ή της Sedo albi-Veronicion dillenii – Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion dillenii Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8230 περιλαμβάνει τα πυριγενή βραχώδη πρανή με πρόδρομη βλάστηση φυτοκοινωνιών που εποικίζουν…

Βραχώδες υπόστρωμα που δεν καλύπτεται από βλάστηση (κωδ. 8250-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8250 Ονομασία Βραχώδες υπόστρωμα που δεν καλύπτεται από βλάστηση Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8250 περιλαμβάνει τα βραχώδη πρανή που δεν έχουν βλάστηση. Συνήθως περιλαμβάνει βραχώδεις ακτές, αλλά εμφανίζεται και σε υψηλά όρη, όπου εμφανίζονται βραχώδεις εξάρσεις ή πλαγιές, που λόγω των αντίξοων συνθηκών…