Συστάδες με Laurus nobilis (κωδ. 5310+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5310 Ονομασία Συστάδες με Laurus nobilis – Laurus nobilis thickets Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5310 περιλαμβάνει τις χαμηλές όψεις των θαμνώνων του Laurus nobilis. Οικολογικές συνθήκες Στον τύπο οικοτόπου 5310 απαντάει γενικά σε υγρούς ή νωπούς σταθμούς, όπου κυριαρχούν στον δενδρώδη όροφο συνήθως τα Quercus ilex,…

Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες (κωδ. 5330+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5330 Ονομασία Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες – Thermo-Mediterranean and pre-desert scrub Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5330 περιλαμβάνει ξηροθερμικούς θαμνώνες, χαρακτηριστικούς της Θερμο-Μεσογειακής ζώνης. Οικολογικές συνθήκες Στον τύπο οικοτόπου 5330 απαντάει σε πυριτικό ή ασβεστολιθικό υπόστρωμα, οι οποίοι φτάνουν τη μεγαλύτερη εξάπλωση τους ή την άριστη ανάπτυξή…

Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου (κωδ. 5340-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5340- Ονομασία Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5340 περιλαμβάνει θαμνώδεις σχηματισμούς, συχνά χαμηλούς, της μεσο-θερμο και υπερ-Μεσογειακής ζώνης της Ελλάδος. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 5340 απαντάται σε ξηρά εδάφη με ελάχιστο έδαφος, όπου το μητρικό υπόστρωμα μπορεί να είναι…

Ψευδομακκί (κωδ. 5350-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5350 – Ονομασία Ψευδομακκί Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5350 περιλαμβάνει θαμνώδεις σχηματισμούς, μεταξύ θαμνώνων αείφυλλων πλατύφυλλων (maquis) και θαμνώνων φυλλοβόλων πλατύφυλλων της Βαλκανικής (schibljak), δημιουργούμενοι από την υποβάθμιση του Ostryo-Carpinion στα Βαλκάνια και στην Ιταλία, με μείξη αειφύλλων και φυλλοβόλων ειδών (θάμνων). Συνήθως…

Σχηματισμοί με Spartium junceum (κωδ. 5360-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5360 – Ονομασία Σχηματισμοί με Spartium junceum Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5360 περιλαμβάνει θαμνώδεις σχηματισμούς, όπου κυριαρχεί το σπάρτο (Spartium junceum). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 5360, είναι πολύ σπάνιος και απαντά σε σταθεροποιημένες αμμοθίνες, κοντά σε υγρότοπους, σε πολύ χαμηλά υψόμετρα. Χλωριδική…

Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum (κωδ. 5420+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5420 Ονομασία Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum – Sarcopoterium spinosum phryganas Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5420 περιλαμβάνει χαμηλούς, ακανθώδεις σχηματισμούς από ημισφαιρικούς θάμνους της παράκτιας θερμο – μεσογειακής ζώνης. Οικολογικές συνθήκες Στον τύπο οικοτόπου 5420, των φρυγάνων εμφανίζει μεγάλη ποικιλία ως προς τη χλωριδική σύνθεσή του καθώς…

Ενδημικά φρύγανα με Euphorbio-Verbascion (κωδ. 5430+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5430 Ονομασία Ενδημικά φρύγανα της Euphorbio-Verbascion – Endemic phryganas of the Euphorbio-Verbascion Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5430 περιλαμβάνει φρύγανα της Euphorbio – Verbascion, όπου κυριαρχούν προσκεφαλαιόμορφοι και σκληρόφυλλοι θάμνοι της θερμο-Μεσογειακής ζώνης, συχνά ακανθώδεις και φυλλοβόλοι το καλοκαίρι. Οικολογικές συνθήκες Οι φρυγανικές κοινότητες αποτελούν ένα σημαντικό…

Ασβεστούχα αλπικά και υποαλπικά ποολίβαδα (κωδ. 6170+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6170 Ονομασία Ασβεστούχα αλπικά και υποαλπικά ποολίβαδα – Alpine and subalpine calcareous grasslands Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6170 περιλαμβάνει αλπικά και υπαλπικά ποολίβαδα σε εδάφη πλούσια σε βάσεις. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 6170 εδράζεται σε υπόστρωμα που είναι συνήθως ασβεστόλιθος, αλλά σπανιότερα και φλύσχης ή…

Ψευδοστέππες με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea (κωδ. 6220*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6220 Ονομασία Ψευδοστέππες με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea – Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6220 περιλαμβάνει Μέσο – και θέρμο – Μεσογειακά ξηρόφιλα ποολίβαδα χαμηλών γράστεων και ετήσιων φυτών, κυρίως θερόφυτων. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου…

Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus σε πυριτικά υποστρώματα της ορεινης ζώνης (και υποορεινής ζώνης στην ηπειρωτική Ευρώπη) (κωδ. 6230*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6230* Ονομασία Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus σε πυριτικά υποστρώματα της ορεινης ζώνης (και υποορεινής ζώνης στην ηπειρωτική Ευρώπη) – Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas, in Continental Europe) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6230 περιλαμβάνει πυκνά, ξηροφυτικά ή μεσοφυτικά, πολυετή…