Παννωνικές αμμώδεις στέππες (κωδ. 6260*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6260 Ονομασία Παννωνικές αμμώδεις στέππες – Pannonic sand steppes Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6260 περιλαμβάνει ποολίβαδα σε αμμώδεις ακτές λιμνών. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 6260 απαντά σε αμμώδεις ακτές λιμνών για αυτό είναι και πολύ σπάνιος στην Ελλάδα και απαντάται μόνο στην περιοχή των…

Ορομεσογειακά λιβάδια της Ononido-Rosmarinetea (κωδ. G628-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου G628 – Ονομασία Ορομεσογειακά λιβάδια της Ononido-Rosmarinetea Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου G628 περιλαμβάνει ανοικτά πολυετή ποολίβαδα, συχνά πλούσια σε χαμαίφυτα. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 6260 απαντάται σε υπόστρωμα που μπορεί να είναι ασβεστόλιθοι, γρανίτες ή οφιόλιθοι, σε υψόμετρο 800 – 1500 μ.,…

Μεσογειακά υπονιτρόφιλα ποολίβαδα (κωδ. 6290-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6290 – Ονομασία Μεσογειακά υπονιτρόφιλα ποολίβαδα Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6290 περιλαμβάνει σχηματισμούς στους οποίους κυριαρχούν ετήσιες πόες, σε εδάφη ελαφρώς εμπλουτισμένα με νιτρικά (άζωτο). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 6290 περιλαμβάνει φυτοκοινότητες που αναπτύσσονται ως πρόδρομες σε γυμνά εδάφη, ελαφρά εμπλουτιζόμενα με…

Ανατολικές υπομεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzoneratalia villosae) (κωδ. 62Α0+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 62A0 Ονομασία Ανατολικές υπο-μεσογειακές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις (Scorzoneratalia villosae) – Eastern sub-mediteranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 62A0 περιλαμβάνει υπό-ηπειρωτικά, ξηροφυτικά έως ημιξηροφυτικά ποολίβαδα. Αυτός ο οικότοπος συντίθεται από το ένα μέρος από στεππικούς ή υποηπειρωτικούς λειμώνες και από το άλλο μέρος από…

Ορεινά όξινα ποολίβαδα (κωδ. 62D0+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 62D0 Ονομασία Ορεινά όξινα ποολίβαδα – Oro-Moesian acidophilous grasslands Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 62D0 περιλαμβάνει ποολίβαδα υψηλών ορών των Κεντρικών Βαλκανίων, σε κρυσταλλικά πετρώματα ή αφαλατωμένα και με έλλειψη ασβεστίου. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 62D0 περιλαμβάνει φυτοκοινότητες όπου κυριαρχούν κοινά αγρωστώδη των υψηλών ορέων (π.χ.…

Υγρά μεσογειακά λιβάδια με υψηλές πόες της Molinio-Holoschoenion (κωδ. 6420+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6420 Ονομασία Υγρά μεσογειακά λιβάδια με υψηλές πόες της Molinio-Holoschoenion – Mediterranean tall humid herb grasslands of the Molinio-Holoschoenion Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6420 περιλαμβάνει μεσογειακά υγρά λιβάδια υψηλών πόων, κυρίως βούρλων. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 6420 εμφανίζεται συνήθως κατά μήκος των παραθαλάσσιων ακτών, όπου…

Υγρόφιλες κοινότητες με υψηλές πόες (κωδ. 6430+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6430 Ονομασία Υγρόφιλες κοινότητες με υψηλές πόες  – Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6430 περιλαμβάνει φυτοκοινωνίες υψηλών ποών σε ορεινές περιοχές (σ παρόχθιες και κράσπεδα πηγών). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 6430 απαντάται…

Ελληνικά υπερμεσογειακά υγρά ποολίβαδα (κωδ. G645-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου G645 – Ονομασία Ελληνικά υπερμεσογειακά υγρά ποολίβαδα Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου G645 περιλαμβάνει μεσο-υγρόφιλα ποολίβαδα σε αλλουβιακούς ή άλλους σταθμούς υψηλής στάθμης νερού, ιδιαίτερα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οικολογικές συνθήκες To υπόστρωμα στο οποίο εμφανίζεται ο τύπος οικοτόπου G645 είναι κατά κανόνα…

Κοφτολίβαδα χαμηλού υψομέτρου (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (κωδ. 6510+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6510 Ονομασία Κοφτολίβαδα χαμηλού υψομέτρου (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) – Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6510 περιλαμβάνει εκτεταμένα κοφτολίβαδα από τις πεδιάδες μέχρι το υποορεινό επίπεδο. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 6510 απαντάται σε υγρό από αλλουβιακές αποθέσεις υπόστρωμα που…

Μεσόφιλα ποολίβαδα (κωδ. 651Α-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 651Α – Ονομασία Μεσόφιλα ποολίβαδα Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 651Α περιλαμβάνει βοσκόμενα μεσόφιλα ποολίβαδα, λιπαινόμενα και σε καλώς στραγγιζόμενα εδάφη. Οικολογικές συνθήκες Το υπόστρωμα, στο οποίο εμφανίζεται ο τύπος οικοτόπου 651Α, είναι σχιστολιθικό, σε υψόμετρα 1000 – 1350 m, με κλίσεις < 30%…