Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων (Cisto-Lavenduletalia) (κωδ. 2260+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 2260 Ονομασία Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων (Cisto-Lavenduletalia) – Cisto-Lavenduletalia dune sclerophyllous scrubs Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 2260 περιλαμβάνει σχηματισμούς με σκληρόφυλλους ή δαφνόφυλλους θάμνους σε θίνες. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 2260 εμφανίζεται εσωτερικά των αμμοθινών, μερικές φορές και σε σταθεροποιημένες εσωτερικές θίνες. Έχει φρυγανικό…

Θίνες με δάση από Pinus pinea ή/και Pinus pinaster (κωδ. 2270*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 2270* Ονομασία Θίνες με δάση από Pinus pinea ή/και Pinus pinaster – Wooded dunes with Pinus pinea and/or Pinus pinaster Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 2270 περιλαμβάνει παράκτιες θίνες με θερμόφιλα πεύκα. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 2270 εμφανίζεται σε σχεδόν επίπεδα αμμώδη εδάφη (κυρίως σε…

Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorellla uniflorae ή/και Isoeto-Nanojuncetea (κωδ. 3130+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3130 Ονομασία Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorellla uniflorae ή/και Isoeto-Nanojuncetea – Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or Isoeto-Nanojuncetea Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3130 περιλαμβάνει oλιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά των υπαλπικών πεδιάδων της ηπειρωτικής και Αλπικής περιοχής…

Σκληρά ολιγομεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών (Chara ass.) (κωδ. 3140+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3140 Ονομασία Σκληρά ολιγομεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών (Chara ass.)  – Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp. Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3140 περιλαμβάνει λίμνες και λιμνούλες με νερά πάρα πολύ πλούσια σε διαλυμένες βάσεις (pH συχνά 6-7) ή τις περισσότερες φορές πολύ…

Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition (κωδ. 3150+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3150 Ονομασία Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition – Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition – type vegetation Καθεστώς  Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3150 περιλαμβάνει λίμνες και λιμνούλες κυρίως με βρώμικα νερά με χρώμα από γκρι ως κυανοπράσινο, λιγότερο ή περισσότερο θολά…

Μεσογειακά εποχιακά τέλματα (κωδ. 3170*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3170* Ονομασία Μεσογειακά εποχιακά τέλματα – Mediterranean temporary ponds Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3170 περιλαμβάνει πολύ ρηχές εποχιακές λιμνούλες (βάθους λίγων εκατοστών) που υπάρχουν μόνο το χειμώνα ή την άνοιξη, με χλωρίδα που κυρίως αποτελείται από Μεσογειακά θερόφυτα και γεώφυτα που ανήκουν στις ενώσεις Isoetion,…

Aλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλάστησή τους με Salix elaeagnos (κωδ. 3240+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3240 Ονομασία Aλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλάστησή τους με Salix elaeagnos – Alpine rivers and their ligneous vegetation with Salix elaeagnos Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3240 περιλαμβάνει σχηματισμούς στις όχθες με χαλίκια, των ορεινών ρεμάτων και στις βόρειες αλπικές περιοχές με υψηλή ροή κατά…

Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή με Glaucium flavum (κωδ. 3250+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3250 Ονομασία Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή με Glaucium flavum – Constantly flowing Mediterranean rivers with Glaucium flavum Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3250 περιλαμβάνει κοινωνίες που εποικίζουν τις αποθέσεις χαλικιών των ποταμών της Μεσογείου με χαμηλή ροή κατά το καλοκαίρι, με σχηματισμούς του Glaucion flavi.…

Βλάστηση πηγών τύπου Ranunculion fluitantis και Callitricho-Batrachion (κωδ. 3260+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3260 Ονομασία Βλάστηση πηγών τύπου Ranunculion fluitantis και Callitricho-Batrachion – Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3260 εμφανίζεται σε κοίτες ποταμών, σε πεδιάδες έως και σε μεγαλύτερα υψόμετρα σε βουνά, με βυθισμένη ή επιπλέουσα…

Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba κατά μήκος των οχθών τους (κωδ. 3280+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3280 Ονομασία Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba κατά μήκος των οχθών τους – Constantly flowing Mediterranean rivers with Paspalo-Agrostidion species and hanging curtains of Salix and Populus alba Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου…