Κωδικοί βοηθητικοί της χαρτογράφησης των τύπων οικοτόπων

Οι κωδικοί των τύπων οικοτόπων μπορούν να διακριθούν σε 4 κατηγορίες: (α) αυτούς που περιλαμβάνουν πληρως ανθρωπογενείς εκτάσεις, όπως οικισμούς, βιομηχανίες, καλλιέργειες κλπ. ή εκτάσεις άλλες που δεν έχουν βλάστηση, (β) αυτούς που περιλαμβάνουν τύπους οικοτόπων που δεν είναι στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Οδηγία για το Δίκτυο Natura 2000), (γ) αυτούς που περιλαμβάνουν τύπους οικοτόπων που είναι…

Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλασσινό νερό μικρού βάθους (κωδ. 1110+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1110 Ονομασία Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλασσινό νερό μικρού βάθους – Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time. Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Πρόκειται για υποπαράλιες αμμοσύρσεις, μόνιμα κατακλυσμένες με νερό, με το βάθος του να μην ξεπερνάει τα 20 μέτρα. Οι αμμοσύρσεις είναι καλυμμένες…

Λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonion oceanicae) (κωδ. 1120*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1120 Ονομασία Λιβάδια ποσειδωνίας – Posidonia beds (Posidonion oceanicae). Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Τα λιβάδια του θαλάσσιου αγγειόσπερμου Posidonia oceanica είναι χαρακτηριστικά της υποπαραλιακής ζώνης της Μεσογείου, σε βάθος που κυμαίνεται από μερικές δεκάδες εκ. μέχρι και 30-40 μέτρα. Αναπτύσσονται σε μαλακό υπόστρωμα και μπορούν να αντιπαρέρχονται σε σχετικά…

Λιμνοθάλασσες (κωδ. 1150*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1150 Ονομασία Λιμνοθάλασσες – Coastal lagoons Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 1150 περιλαμβάνει εκτάσεις ρηχών νερών στις ακτές, ποικίλης αλατότητας και βάθους νερού, μερικώς ή ολικώς αποκομμένα από τη θάλασσα. Ο πυθμένας είναι αμμώδης ή και με κροκάλες ή πιο σπάνια από βραχώδης. Η αλατότητα μπορεί…

Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι (κωδ. 1160+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1160 Ονομασία Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι – Large shallow inlets and bays Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 1160 περιλαμβάνει εκτεταμένες επιφανειακές εγκολπώσεις της ακτής, οι οποίες δεν δέχονται τόσο μεγάλη επίδραση από γλυκά νερά. Οι κολπίσκοι αυτοί είναι σε γενικές γραμμές προφυλαγμένοι από τη δράση των κυμάτων…

Ύφαλοι (κωδ. 1170+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1170 Ονομασία Ύφαλοι – Reefs Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 1170 περιλαμβάνει υποθαλάσσιες, ή εκτεθειμένες περιοχές μικρής παλίρροιας, με βραχώδες υπόστρωμα και βιογενείς σχηματισμούς, που ανέρχονται συνήθως από τον πυθμένα της υποπαραλιακής ζώνης, μπορεί όμως να φτάνουν μέχρι και την υπερπαραλιακή ζώνη όπου υπάρχει μια μη διακοπτόμενη…

Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας (κωδ. 1210+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1210 (τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) Ονομασία Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας – Annual vegetation of drift lines Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει σχηματισμούς από αντιπροσωπευτικά μονοετή και πολυετή είδη που καταλαμβάνουν εκτάσεις με συσσωρευμένο από τον κυματισμό υλικό (χοντρόκοκκη άμμος και χαλίκια…

Απόκρημνες βραχώδεις ακτές της Μεσογείου με ενδημικά Limonium spp. (κωδ. 1240+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1240 Ονομασία Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp. – Vegetated sea cliffs of the Mediterranean coasts with endemic Limonium spp. Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Βραχώδεις ακτές καλυμμένες με βλάστηση της Crithmo-Limonietalia. Το υψόμετρο όπου απαντάται ο οικότοπος είναι έως και 20 μ. Το γεωλογικό…

Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη λασπωδών και αμμωδών ζωνών (κωδ. 1310+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1310 Ονομασία Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη λασπωδών και αμμωδών ζωνών – Salicornia and other annuals colonising mud and sand Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 1310 περιλαμβάνει σχηματισμούς που αποτελούνται κυρίως από μονοετή είδη ή στους οποίους κυριαρχούν μονοετή είδη, συγκεκριμένα της οικογένειας Chenopodiacaeae, του…

Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) (κωδ. 1410+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1410 Ονομασία Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) – Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Tα μεσογειακά αλίπεδα αποτελούν αλμυρόβαλτους σε δελταϊκές πεδιάδες, σε εδάφη επίπεδα ή και σε κοιλώματα με κυριαρχία ψηλών βούρλων των ειδών Juncus maritimus και Juncus acutus, της τάξης Juncetalia maritimi. Οικολογικές συνθήκες Οι…