Θίνες με ποολίβαδα της Malcolmietalia (κωδ. 2230+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 2230 Ονομασία Θίνες με ποολίβαδα της Malcolmietalia – Malcolmietalia dune grasslands Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 2230 περιλαμβάνει τις κοινωνίες με πολλά μικρά ετήσια φυτά και συχνά άφθονα εφήμερα φυτά που ανθίζουν την άνοιξη, σε βαθιά αμμώδη εδάφη, σε ξηρά ενδοθινικά βυθίσματα των ακτών. Οικολογικές συνθήκες Ο…

Θίνες με μονοετή είδη της Brachypodietalia (κωδ. 2240+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 2240 Ονομασία Θίνες με μονοετή είδη της Brachypodietalia – Brachypodietalia dune grasslands with annuals Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 2240 περιλαμβάνει ετήσιες φυτοκοινωνίες σε αμμοθινικά συστήματα και συνδέεται άμεσα με τον τύπο οικοτόπου 6220. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 2240 περιλαμβάνει ετήσιες φυτοκοινωνίες της Thero-Brachypodietea που απαντώνται…

Λόχμες των παραλιών με αρκεύθους (Juniperus spp.) (κωδ. 2250*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 2250 Ονομασία Λόχμες των παραλιών με αρκεύθους (Juniperus spp.) – Coastal dunes with Juniperus spp. Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 2250 περιλαμβάνει σχηματισμούς με Juniperus (Juniperus turbinata, J. macrocarpa) σε κοιλότητες μεταξύ των θινών και σε πλαγιές. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 2250 αποτελείται από λόχμες…

Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων (Cisto-Lavenduletalia) (κωδ. 2260+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 2260 Ονομασία Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων (Cisto-Lavenduletalia) – Cisto-Lavenduletalia dune sclerophyllous scrubs Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 2260 περιλαμβάνει σχηματισμούς με σκληρόφυλλους ή δαφνόφυλλους θάμνους σε θίνες. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 2260 εμφανίζεται εσωτερικά των αμμοθινών, μερικές φορές και σε σταθεροποιημένες εσωτερικές θίνες. Έχει φρυγανικό…

Θίνες με δάση από Pinus pinea ή/και Pinus pinaster (κωδ. 2270*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 2270* Ονομασία Θίνες με δάση από Pinus pinea ή/και Pinus pinaster – Wooded dunes with Pinus pinea and/or Pinus pinaster Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 2270 περιλαμβάνει παράκτιες θίνες με θερμόφιλα πεύκα. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 2270 εμφανίζεται σε σχεδόν επίπεδα αμμώδη εδάφη (κυρίως σε…

Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorellla uniflorae ή/και Isoeto-Nanojuncetea (κωδ. 3130+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3130 Ονομασία Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorellla uniflorae ή/και Isoeto-Nanojuncetea – Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or Isoeto-Nanojuncetea Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3130 περιλαμβάνει oλιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά των υπαλπικών πεδιάδων της ηπειρωτικής και Αλπικής περιοχής…

Σκληρά ολιγομεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών (Chara ass.) (κωδ. 3140+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3140 Ονομασία Σκληρά ολιγομεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών (Chara ass.)  – Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp. Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3140 περιλαμβάνει λίμνες και λιμνούλες με νερά πάρα πολύ πλούσια σε διαλυμένες βάσεις (pH συχνά 6-7) ή τις περισσότερες φορές πολύ…

Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition (κωδ. 3150+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3150 Ονομασία Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition – Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition – type vegetation Καθεστώς  Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3150 περιλαμβάνει λίμνες και λιμνούλες κυρίως με βρώμικα νερά με χρώμα από γκρι ως κυανοπράσινο, λιγότερο ή περισσότερο θολά…

Μεσογειακά εποχιακά τέλματα (κωδ. 3170*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3170* Ονομασία Μεσογειακά εποχιακά τέλματα – Mediterranean temporary ponds Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3170 περιλαμβάνει πολύ ρηχές εποχιακές λιμνούλες (βάθους λίγων εκατοστών) που υπάρχουν μόνο το χειμώνα ή την άνοιξη, με χλωρίδα που κυρίως αποτελείται από Μεσογειακά θερόφυτα και γεώφυτα που ανήκουν στις ενώσεις Isoetion,…

Aλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλάστησή τους με Salix elaeagnos (κωδ. 3240+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3240 Ονομασία Aλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλάστησή τους με Salix elaeagnos – Alpine rivers and their ligneous vegetation with Salix elaeagnos Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3240 περιλαμβάνει σχηματισμούς στις όχθες με χαλίκια, των ορεινών ρεμάτων και στις βόρειες αλπικές περιοχές με υψηλή ροή κατά…