Νοτιοανατολικές υπομεσογειακές λόχμες φυλλοβόλων (Prunion fruticosae) (κωδ. 5160-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5160 Ονομασία Νοτιοανατολικές υπομεσογειακές λόχμες φυλλοβόλων (Prunion fruticosae) Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5160 περιλαμβάνει φυλλοβόλους προδασικούς ή μεταδασικούς θαμνώνες σε κράσπεδα δασών, φυτοφράκτες στις υποζώνς του Quercion frainetto ή του Ostryo-Carpinion. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 5160 απαντάται σε υπόστρωμα που μπορεί να…

Δενδρώδης σχηματισμοί με Juniperus spp. (κωδ. 5210+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5210 Ονομασία Δενδρώδης σχηματισμοί με Juniperus spp. – Arborescent matorral with Juniperus spp. Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5210 περιλαμβάνει μεσογειακούς και υπομεσογειακούς αείφυλλους σκληρόφυλλους θαμνώνες με δενδρώδη άτομα είδων Juniperus. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 5210 εδράζεται σε υπόστρωμα που μπορεί να ποικίλει και να είναι…

Δενδρώδεις σχηματισμοί με Laurus nobilis (κωδ. 5230*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5230* Ονομασία Δενδρώδεις σχηματισμοί με Laurus nobilis – Arborescent matorral with Laurus nobilis Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5230 περιλαμβάνει αείφυλλους σκληρόφυλλους θαμνώνες με δενδρώδη άτομα του Laurus nobilis.     Χλωριδική σύνθεση Τα πιο σημαντικά και χαρακτηριστικά είδη του τύπου οικοτόπου είναι τα: Arbutus unedo,…

Συστάδες με Laurus nobilis (κωδ. 5310+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5310 Ονομασία Συστάδες με Laurus nobilis – Laurus nobilis thickets Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5310 περιλαμβάνει τις χαμηλές όψεις των θαμνώνων του Laurus nobilis. Οικολογικές συνθήκες Στον τύπο οικοτόπου 5310 απαντάει γενικά σε υγρούς ή νωπούς σταθμούς, όπου κυριαρχούν στον δενδρώδη όροφο συνήθως τα Quercus ilex,…

Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες (κωδ. 5330+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5330 Ονομασία Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες – Thermo-Mediterranean and pre-desert scrub Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5330 περιλαμβάνει ξηροθερμικούς θαμνώνες, χαρακτηριστικούς της Θερμο-Μεσογειακής ζώνης. Οικολογικές συνθήκες Στον τύπο οικοτόπου 5330 απαντάει σε πυριτικό ή ασβεστολιθικό υπόστρωμα, οι οποίοι φτάνουν τη μεγαλύτερη εξάπλωση τους ή την άριστη ανάπτυξή…

Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου (κωδ. 5340-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5340- Ονομασία Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5340 περιλαμβάνει θαμνώδεις σχηματισμούς, συχνά χαμηλούς, της μεσο-θερμο και υπερ-Μεσογειακής ζώνης της Ελλάδος. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 5340 απαντάται σε ξηρά εδάφη με ελάχιστο έδαφος, όπου το μητρικό υπόστρωμα μπορεί να είναι…

Ψευδομακκί (κωδ. 5350-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5350 – Ονομασία Ψευδομακκί Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5350 περιλαμβάνει θαμνώδεις σχηματισμούς, μεταξύ θαμνώνων αείφυλλων πλατύφυλλων (maquis) και θαμνώνων φυλλοβόλων πλατύφυλλων της Βαλκανικής (schibljak), δημιουργούμενοι από την υποβάθμιση του Ostryo-Carpinion στα Βαλκάνια και στην Ιταλία, με μείξη αειφύλλων και φυλλοβόλων ειδών (θάμνων). Συνήθως…

Σχηματισμοί με Spartium junceum (κωδ. 5360-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5360 – Ονομασία Σχηματισμοί με Spartium junceum Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5360 περιλαμβάνει θαμνώδεις σχηματισμούς, όπου κυριαρχεί το σπάρτο (Spartium junceum). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 5360, είναι πολύ σπάνιος και απαντά σε σταθεροποιημένες αμμοθίνες, κοντά σε υγρότοπους, σε πολύ χαμηλά υψόμετρα. Χλωριδική…

Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum (κωδ. 5420+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5420 Ονομασία Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum – Sarcopoterium spinosum phryganas Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5420 περιλαμβάνει χαμηλούς, ακανθώδεις σχηματισμούς από ημισφαιρικούς θάμνους της παράκτιας θερμο – μεσογειακής ζώνης. Οικολογικές συνθήκες Στον τύπο οικοτόπου 5420, των φρυγάνων εμφανίζει μεγάλη ποικιλία ως προς τη χλωριδική σύνθεσή του καθώς…

Ενδημικά φρύγανα με Euphorbio-Verbascion (κωδ. 5430+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5430 Ονομασία Ενδημικά φρύγανα της Euphorbio-Verbascion – Endemic phryganas of the Euphorbio-Verbascion Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5430 περιλαμβάνει φρύγανα της Euphorbio – Verbascion, όπου κυριαρχούν προσκεφαλαιόμορφοι και σκληρόφυλλοι θάμνοι της θερμο-Μεσογειακής ζώνης, συχνά ακανθώδεις και φυλλοβόλοι το καλοκαίρι. Οικολογικές συνθήκες Οι φρυγανικές κοινότητες αποτελούν ένα σημαντικό…