Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba (κωδ. 92Α0+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 92A0 Ονομασία Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba (κωδ. 92Α0+) – Salix alba and Populus alba galleries Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου «Στοές με Salix alba και Populus alba» (Salix alba and Populus alba galleries) (κωδικός 92Α0) περιλαμβάνει παραποτάμια δάση-στοές, στα οποία κυριαρχούν είδη ιτιάς και λεύκας. Δεν περιλαμβάνει άλλους τύπους παρόχθιων…

Δάση Platanus orientalis ή/και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) (κωδ. 92C0+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 92C0 Ονομασία Δάση Platanus orientalis ή/και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) – Platanus orientalis and Liquidambar orientalis woods (Plantanion orientalis) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 92C0 περιλαμβάνει παραποτάμια δάση, με κυρίαρχο είδος το Platanus orientalis ή το Liquidambar orientalis. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 92C0 περιλαμβάνει δάση που…

Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες της Nerio-Tamaricetea και της Securinegion tinctoriae (κωδ. 92D0+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 92D0 Ονομασία Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες της Nerio-Tamaricetea και της Securinegion tinctoriae – Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and Securinegion tinctoriae) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 92D0 αντιπροσωπεύει τις νότιες παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (Tamarix), πικροδάφνες (Nerium oleander), λυγαριές (Vitex agnus-castus) και παρόμοιους…

Δάση δρυός του Αιγαίου με Quercus brachyphylla (κωδ. 9310+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9310 Ονομασία Δάση δρυός του Αιγαίου με Quercus brachyphylla – Aegean Quercus brachyphylla forests Καθεστώς  Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9310 περιλαμβάνει τα δάση της Quercus pubescens στο νότιο Αιγαίο. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9310 εμφανίζεται σε ποικίλες εκθέσεις κυρίως βορειοδυτικές, δυτικές σε λίγες θέσεις. Εντοπίζονται…

Δάση ελιάς και χαρουπιάς (κωδ. 9320+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9320 Ονομασία Δάση ελιάς και χαρουπιάς – Olea and Ceratonia forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9320 περιλαμβάνει τα θερμό-Μεσογειακά δάση κυριαρχούμενα από τα δενδρώδη είδη Olea europaea ssp sylvestris, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Myrtus communis. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου απαντά σχεδόν πάντα σε ασβεστολιθικής προέλευσης…

Δάση με Quercus ilex ή/και Quercus rotundifolia (κωδ. 9340+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9340 Ονομασία Δάση με Quercus ilex ή/και Quercus rotundifolia – Quercus ilex and Quercus rotundifolia forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9340 περιλαμβάνει δάση κυριαρχούμενα από το είδος Quercus ilex (το Quercus rotundifolia αναφέρεται για τη δυτική Ευρώπη). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου απαντάται στην ευμεσογειακή ζώνη…

Δάση βαλανιδιάς Quercus ithaburensis subsp. macrolepis (κωδ. 9350+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9350 Ονομασία Δάση βαλανιδιάς Quercus ithaburensis subsp. macrolepis – Quercus macrolepis forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9350 περιλαμβάνει τα, συχνά αραιά, δάση στα οποία κυριαρχεί η ημιαειθαλής Quercus ithaburensis subsp. macrolepis. Οικολογικές συνθήκες Τα δάση βαλανιδιάς απαντώται σε ασβεστολιθικής υφής υπόστρωμα, κλίσεις ήπιες μέχρι μέτριες <30%,…

Φοινικοδάση του γένους Phoenix (κωδ. 9370*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9370* Ονομασία Δάση φοινίκων του γένους Phoenix – Palm groves of Phoenix Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή O τύπος οικοτόπου προτεραιότητας 9370 περιλαμβάνει τα, συχνά παρόχθια, δάση του Phoenix theophrasti. Οικολογικές συνθήκες Τα δάση του Phoenix theophrasti απαντώνται συνήθως σε μισγάγγειες ή ρεματιές σε αλλουβιακά και αμμώδη εδάφη, σε…

Ελληνικά δάση πρίνου (κωδ. 934Α-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 934Α Ονομασία Ελληνικά δάση Πρίνου Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο ελληνικός τύπος οικοτόπου 934Α περιλαμβάνει τους δενδρώδεις σχηματισμούς στους οποίους κυριαρχεί το πουρνάρι (Quercus coccifera). Εκτεταμένες πλήρως ανεπτυγμένες συστάδες υφίστανται σε αρκετές περιοχές της Κρήτης με τα πιο αντιπροσωπευτικά δάση να καταλαμβάνουν κοιλάδες σε υψόμετρο 700…

Οξύφιλα δάση ερυθρελάτης (Vaccinio-Piceetea) (κωδ. 9410+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9410 Ονομασία Οξύφιλα δάση ερυθρελάτης (Vaccinio-Piceetea) – Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή O τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει τα δάση ερυθρελάτη που στην Ελλάδα περιορίζονται στη Ροδόπη. Οικολογικές συνθήκες Τα δάση ερυθρελάτης απαντώνται σε υπερθαλάσσιο ύψος από 1100 μ. μέχρι τα 1900…