Κωδικοί βοηθητικοί της χαρτογράφησης των τύπων οικοτόπων

Οι κωδικοί των τύπων οικοτόπων μπορούν να διακριθούν σε 4 κατηγορίες: (α) αυτούς που περιλαμβάνουν πληρως ανθρωπογενείς εκτάσεις, όπως οικισμούς, βιομηχανίες, καλλιέργειες κλπ. ή εκτάσεις άλλες που δεν έχουν βλάστηση, (β) αυτούς που περιλαμβάνουν τύπους οικοτόπων που δεν είναι στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Οδηγία για το Δίκτυο Natura 2000), (γ) αυτούς που περιλαμβάνουν τύπους οικοτόπων που είναι…

Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλασσινό νερό μικρού βάθους (κωδ. 1110+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1110 Ονομασία Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλασσινό νερό μικρού βάθους – Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time. Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Πρόκειται για υποπαράλιες αμμοσύρσεις, μόνιμα κατακλυσμένες με νερό, με το βάθος του να μην ξεπερνάει τα 20 μέτρα. Οι αμμοσύρσεις είναι καλυμμένες…