Δάση ελιάς και χαρουπιάς (κωδ. 9320+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9320 Ονομασία Δάση ελιάς και χαρουπιάς – Olea and Ceratonia forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9320 περιλαμβάνει τα θερμό-Μεσογειακά δάση κυριαρχούμενα από τα δενδρώδη είδη Olea europaea ssp sylvestris, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Myrtus communis. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου απαντά σχεδόν πάντα σε ασβεστολιθικής προέλευσης…

Δάση βαλανιδιάς Quercus ithaburensis subsp. macrolepis (κωδ. 9350+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9350 Ονομασία Δάση βαλανιδιάς Quercus ithaburensis subsp. macrolepis – Quercus macrolepis forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9350 περιλαμβάνει τα, συχνά αραιά, δάση στα οποία κυριαρχεί η ημιαειθαλής Quercus ithaburensis subsp. macrolepis. Οικολογικές συνθήκες Τα δάση βαλανιδιάς απαντώται σε ασβεστολιθικής υφής υπόστρωμα, κλίσεις ήπιες μέχρι μέτριες <30%,…

Φοινικοδάση του γένους Phoenix (κωδ. 9370*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9370* Ονομασία Δάση φοινίκων του γένους Phoenix – Palm groves of Phoenix Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή O τύπος οικοτόπου προτεραιότητας 9370 περιλαμβάνει τα, συχνά παρόχθια, δάση του Phoenix theophrasti. Οικολογικές συνθήκες Τα δάση του Phoenix theophrasti απαντώνται συνήθως σε μισγάγγειες ή ρεματιές σε αλλουβιακά και αμμώδη εδάφη, σε…

Οξύφιλα δάση ερυθρελάτης (Vaccinio-Piceetea) (κωδ. 9410+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9410 Ονομασία Οξύφιλα δάση ερυθρελάτης (Vaccinio-Piceetea) – Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή O τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει τα δάση ερυθρελάτη που στην Ελλάδα περιορίζονται στη Ροδόπη. Οικολογικές συνθήκες Τα δάση ερυθρελάτης απαντώνται σε υπερθαλάσσιο ύψος από 1100 μ. μέχρι τα 1900…

Υπομεσογειακά δάση μαύρης πεύκης (κωδ. 9530*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9530* Ονομασία Υπομεσογειακά δάση μαύρης πεύκης – (Sub-)Mediterranean pine forests with endemic black pines Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή O τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει τα δάση της μαύρης πεύκης (Pinus nigra). Οικολογικές συνθήκες Τα δάση μαύρης πεύκης απαντώνται σε περιοχές όπου το υπόστρωμα στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι υπερβασικό οφιολιθικό…