Πως διαφέρουν τα λιβάδια, οι βοσκότοποι και οι λειμώνες

Λιβάδι και βοσκότοπος Πολύ συχνά οι έννοιες λιβάδι και βοσκότοπος συγχέονται. Αυτό δικαιολογείται σε μεγάλο βαθμό, καθόσον γίνεται εύκολα κατανοητό από την εμπειρία ότι η κύρια χρήση των λιβαδιών είναι η κτηνοτροφική, δηλ. η χρήση του τμήματος της πρωτογενούς παραγωγής των λιβαδιών (βοσκήσιμη ύλη) από τα αγροτικά ζώα διαμέσου της βόσκησης. Όμως, ενώ η λέξη…

Πρόδρομη βλάστηση σε πυριτικές βραχώδεις επιφάνειες της Sedo-Scleranthion ή της Sedo albi-Veronicion dillenii (κωδ. 8230+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8230 Ονομασία Πρόδρομη βλάστηση σε πυριτικές βραχώδεις επιφάνειες της Sedo-Scleranthion ή της Sedo albi-Veronicion dillenii – Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion dillenii Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8230 περιλαμβάνει τα πυριγενή βραχώδη πρανή με πρόδρομη βλάστηση φυτοκοινωνιών που εποικίζουν…

Ποολίβαδο

Ποολίβαδα ή χορτολίβαδα ή χορτολιβαδικές εκτάσεις είναι τα οικοσυστήματα που καλύπτονται και κυριαρχούν τα ποώδη φυτά. Μεταξύ των φυτών αυτών κυρίαρχα από πλευράς βιομάζας είναι τα αγρωστώδη, ενώ τα πλατύφυλλα κυριαρχούν σε αριθμό ειδών. Η βλάστηση των ποολίβαδων αποτελείται από μεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών τα οποία είναι μονοετή ή πολυετή.