Κεράτιο

Ξηρός διαρρηκτός καρπός που προκύπτει από δυο συμφυή καρπόφυλλα (διαχωρίζονται με ψευδοδιάφραγμα, που έχει συνήθως μεμβρανώδη μορφή). Τα σπέρματα εμφανίζονται στο ψευδοδιάφραγμα, καθώς οι δυο βαλβίδες αποχωρίζονται από αυτό (από κάτω προς τα επάνω).      

Κάψα

Κάψα είναι ο ξηρός, διαρρηκτός καρπός που προκύπτει από δυο ή περισσότερα πολύσπερμα και συμφυή (δηλαδή ενωμένα) καρπόφυλλα.    

Κάρυο

Ξηρός αδιάρρηκτος, μονόσπερμος καρπός που προκύπτει από μονόχωρη ωοθήκη, η οποία αρχικά έφερε μερικά καρπόφυλλα με τις αντίστοιχες σπερμοβλάστες. Από τις σπερμοβλάστες αυτές μόνο η μία μετατράπηκε σε σπέρμα και οι υπόλοιπες εκφυλίστηκαν. Οι καρποί αυτοί μπορούν να φέρουν και διάφορα εξαρτήματα όπως κύπελλα (όπως π.χ. στα βαλανίδια), πτερύγια (όπως πχ. στα δισαμάρια των σφενδαμιών).    …

Κοινοκάρπιο

Καρπός που προέρχεται από ένα άνθος, το οποίο φέρει περισσότερα από ένα γυναίκεια (κάθε γυναίκειο αποτελείται από ένα καρπόφυλλο με μια σπερμοβλάστη). Υπάρχουν διάφορα είδη τέτοιων καρπών ανάλογα με τον τύπο των επιμέρους καρπών, που προκύπτουν από τα γυναίκεια.    

Καρπός σύνθετος

Καρπός που προέρχεται από ένα άνθος, το οποίο φέρει περισσότερα από ένα γυναίκεια (κάθε γυναίκειο αποτελείται από ένα καρπόφυλλο με μια σπερμοβλάστη). Υπάρχουν διάφορα είδη τέτοιων καρπών ανάλογα με τον τύπο των επιμέρους καρπών, που προκύπτουν από τα γυναίκεια.