Θερόφυτο

Μονοετή, ποώδη φυτά που νεκρώνονται κατά τη δυσμενή περίοδο του χρόνου αφού πρώτα όμως έχουν ωριμάσει τα σπέρματά τους. Τα τελευταία βλαστάνουν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.    

Θαμνολίβαδο

Θαμνολίβαδα χαρακτηρίζονται τα οικοσυστήματα όπου κυριαρχούν οι θάμνοι αλλά, η συγκόμωση και η πυκνότητά τους είναι αρκετά μικρή ώστε είτε να υπάρχουν αραιοί κατά άτομο θάμνοι είτε να υπάρχουν ομάδες θάμνων με πολλά διάκενα (που ονομάζονται και ομαδοπαγείς θαμνώνες). Η βλάστηση των θαμνολίβαδων αποτελείται από μεγάλη ποικιλία ειδών. Στην Ελλάδα διακρίνονται δύο κύριες μορφές, τα…

Ημικρυπτόφυτο

Διετή ή πολυετή ποώδη των οποίων οι υπέργειοι βλαστοί καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της δυσμενούς περιόδου του χρόνου και τα ανανεωτικά τους όργανα βρίσκονται πολύ κοντά στο έδαφος.    

Ευρασιατικό είδος

Χαρακτηρίζονται οι ταξινομικές μονάδες (κυρίως είδη) που το κέντρο βάρους της γεωγραφικής τους εξάπλωσης βρίσκεται στη ζώνη των εύκρατων δασών της Ευρασίας (φυλλοβόλων δασών οξιάς ή και δρυός και άλλων πλατύφυλλων (και λιγότερων κωνοφόρων) στην Κ. Ευρώπη, αλλά και στην Α. Ασία, Κ. Ρωσία και στην ΒΑ Αμερική).