Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων (Cisto-Lavenduletalia) (κωδ. 2260+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 2260 Ονομασία Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων (Cisto-Lavenduletalia) – Cisto-Lavenduletalia dune sclerophyllous scrubs Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 2260 περιλαμβάνει σχηματισμούς με σκληρόφυλλους ή δαφνόφυλλους θάμνους σε θίνες. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 2260 εμφανίζεται εσωτερικά των αμμοθινών, μερικές φορές και σε σταθεροποιημένες εσωτερικές θίνες. Έχει φρυγανικό…

Σταθερές ξηροθερμόφιλες διαπλάσεις με Buxus sempervirens των βραχωδών κλιτύων (Berberidion p.p.) (κωδ. 5110+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5110 Ονομασία Σταθερές ξηροθερμόφιλες διαπλάσεις με Buxus sempervirens των βραχωδών κλιτύων (Berberidion p.p.) – Stable xerothermophilous formations with Buxus sempervirens on rock slopes (Berberidion p.p.) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5110 περιλαμβάνει ξηροθερμόφιλους και ασβεστολιθικούς θαμνώνες κυριαρχούμενοι από Buxus sempervirens των λοφωδών και ορεινών περιοχών. Οικολογικές συνθήκες…

Νοτιοανατολικές υπομεσογειακές λόχμες φυλλοβόλων (Prunion fruticosae) (κωδ. 5160-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5160 Ονομασία Νοτιοανατολικές υπομεσογειακές λόχμες φυλλοβόλων (Prunion fruticosae) Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5160 περιλαμβάνει φυλλοβόλους προδασικούς ή μεταδασικούς θαμνώνες σε κράσπεδα δασών, φυτοφράκτες στις υποζώνς του Quercion frainetto ή του Ostryo-Carpinion. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 5160 απαντάται σε υπόστρωμα που μπορεί να…

Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες (κωδ. 5330+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5330 Ονομασία Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες – Thermo-Mediterranean and pre-desert scrub Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5330 περιλαμβάνει ξηροθερμικούς θαμνώνες, χαρακτηριστικούς της Θερμο-Μεσογειακής ζώνης. Οικολογικές συνθήκες Στον τύπο οικοτόπου 5330 απαντάει σε πυριτικό ή ασβεστολιθικό υπόστρωμα, οι οποίοι φτάνουν τη μεγαλύτερη εξάπλωση τους ή την άριστη ανάπτυξή…

Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου (κωδ. 5340-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5340- Ονομασία Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5340 περιλαμβάνει θαμνώδεις σχηματισμούς, συχνά χαμηλούς, της μεσο-θερμο και υπερ-Μεσογειακής ζώνης της Ελλάδος. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 5340 απαντάται σε ξηρά εδάφη με ελάχιστο έδαφος, όπου το μητρικό υπόστρωμα μπορεί να είναι…

Ψευδομακκί (κωδ. 5350-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5350 – Ονομασία Ψευδομακκί Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5350 περιλαμβάνει θαμνώδεις σχηματισμούς, μεταξύ θαμνώνων αείφυλλων πλατύφυλλων (maquis) και θαμνώνων φυλλοβόλων πλατύφυλλων της Βαλκανικής (schibljak), δημιουργούμενοι από την υποβάθμιση του Ostryo-Carpinion στα Βαλκάνια και στην Ιταλία, με μείξη αειφύλλων και φυλλοβόλων ειδών (θάμνων). Συνήθως…

Σχηματισμοί με Spartium junceum (κωδ. 5360-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5360 – Ονομασία Σχηματισμοί με Spartium junceum Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5360 περιλαμβάνει θαμνώδεις σχηματισμούς, όπου κυριαρχεί το σπάρτο (Spartium junceum). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 5360, είναι πολύ σπάνιος και απαντά σε σταθεροποιημένες αμμοθίνες, κοντά σε υγρότοπους, σε πολύ χαμηλά υψόμετρα. Χλωριδική…