Χλωρέγχυμα

Ο ιστός Το φωτοσυνθετικό παρέγχυμα είναι ο πιο συνήθης τύπος ιστού στα υπέργεια όργανα των φυτών και ειδικά σε αυτά με πρωτογενή δομή. Ο νεαρός βλαστός, τα φύλλα με εξαίρεση ελάχιστες διαφοροποιήσεις τους, τμήματα του άνθους και ο νεαρός καρπός περιέχουν άφθονο φωτοσυνθετικό παρέγχυμα, που διακρίνεται μακροσκοπικά, καθώς δίνει το πράσινο χρώμα. Εντοπίζεται συνήθως λίγο…

Αερέγχυμα

Λειτουργία Το αερέγχυμα είναι μια διαφοροποίηση του παρεγχυματικού ιστού που έχει εξειδικευμένο ρόλο, την αποθήκευση αέρα είτε για την παροχή οξυγόνου είτε για τη στήριξη στην επιφάνεια του νερού στα υδρόβια φυτά.     Δομή Τα κύτταρα στο αερέγχυμα συνδέονται με τέτοιο τρόπο που δίνει τη δυνατότητα σχηματισμού μεγάλων μεσοκυττάριων χώρων. Τις περισσότερες φορές έχουν…

Αποταμιευτικό παρέγχυμα

Λειτουργία Στο αποταμιευτικό παρέγχυμα τα κύτταρα εξυπηρετούν στην αποταμίευση υλικών. Είναι κοινό σε αποταμιευτικά όργανα, όπως π.χ. σε κονδύλους ή βολβούς, σε περιοχές του βλαστού αλλά και σε σπέρματα. Η αποταμίευση Η αποταμίευση, στα κύτταρα του παρεγχύματος αυτού, μπορεί να γίνεται με δύο τρόπους. Ο συνηθέστερος είναι να προωθούνται τα αποταμιεύματα μέσα στο αποταμιευτικό κύτταρο.…

Υδατέγχυμα

Λειτουργία Είναι μια μορφή παρεγχύματος τα κύτταρα του οποίου συγκρατούν μεγάλη ποσότητα νερού. Για να το επιτύχουν αυτό συγκεντρώνουν συνήθως μεγάλες ποσότητες βλέννας (μουκοπρωτεϊνών). Η βλέννα αυτή μπορεί να παραμένει μέσα στο χυμοτόπιο ή να εκκρίνεται στον μεταξύ τοιχώματος και εφυμενίδας διαμορφούμενο χώρο. Χαρακτηριστικό είναι το υδατέγχυμα σε όλα σχεδόν τα κακτοειδή (ζουν σε ξηρές…

Μεταφορικό παρέγχυμα

Λειτουργία Τα κύτταρα του μεταφορικού παρεγχύματος μεταφέρουν υλικά σε μικρές αποστάσεις μέσα στο φυτικό σώμα. Δομή Τα διαφοροποιημένα αυτά παρεγχυματικά κύτταρα ονομάζονται μεταγωγά ή μεταφορικά και έχουν ιδιαίτερη κατασκευή. Το κυτταρικό τους τοίχωμα έχει ακανόνιστη πάχυνση ώστε να δημιουργούνται προεκβολές μέσα στο κύτταρο. Πολλά μιτοχόνδρια εξασφαλίζουν την ενέργεια για τον μεταφορικό ρόλο. Χαρακτηριστική είναι η…