Περίδερμα

Η κατά πάχος αύξηση του κορμού Πολλά από τα φυτά είναι πολυετή και ο νεαρός βλαστός τους σύντομα αλλάζει όψη. Ενώ αρχικά ήταν τρυφερός και πράσινος, καθώς ο χρόνος περνάει, ο βλαστός αποκτά μεγαλύτερη διάμετρο, γίνεται σκληρός και χάνει προοδευτικά το πράσινο χρώμα του. Η σταδιακή αυτή μετατροπή του νεαρού βλαστού σε κορμό δέντρου, που…

Κάμβιο

Λειτουργία Την ευθύνη για το σχηματισμό των κυττάρων της ηθμώδους και της αγγειώδους μοίρα έχει ένα μερίστωμα (ομάδα διαιρούμενων κυττάρων) που βρίσκεται ανάμεσά τους και ονομάζεται δεσμικό κάμβιο ή απλά κάμβιο. Τα κύτταρα του δεσμικού καμβίου διαιρούνται διαρκώς και παράγουν, προς τη μία πλευρά στοιχεία του ξυλώματος και προς την άλλη στοιχεία του φλοιώματος. Το…

Ηθμώδης μοίρα

Είδη κυττάρων Στην ηθμώδη μοίρα μια δεσμίδας του αγωγού ιστού απαντώνται (α) τα ηθμώδη στοιχεία (άρθρα ηθμοσωλήνων ή ηθμώδη κύτταρα), (β) τα συνοδά κύτταρα ή τα αλβουμινώδη κύτταρα, (γ) τα σκληρεγχυματικά (ίνες και σκληρεΐδες) και (δ) τα παρεγχυματικά κύτταρα (φλοιοπαρέγχυμα). Μεταφορικό ρόλο έχουν μόνο τα ηθμώδη στοιχεία. Οι άλλες ομάδες κυττάρων έχουν βοηθητικό ρόλο. Ηθμώδη…

Αγγειώδης μοίρα

Είδη κυττάρων Στην αγγειώδη μοίρα μιας δεσμίδας του αγωγού ιστού απαντώνται τέσσερα είδη κυττάρων. Αυτά είναι: (α) οι τραχείες ή άρθρα αγγείων (β) οι τραχεΐδες, (γ) οι σκληρεγχυματικές ίνες (ξυλικές ίνες) και δ) τα παρεγχυματικά κύτταρα (ξυλοπαρέγχυμα). Οι δύο πρώτες ομάδες (α και β) περιλαμβάνουν κύτταρα που συμμετέχουν στη μεταφορά του νερού (αγωγά κύτταρα) ενώ…

Αγωγός ιστός

Η λειτουργία του αγωγού ιστού Η ρίζα του φυτού διεισδύει στο έδαφος αναζητώντας νερό και ανόργανα ιόντα. Προσλαμβάνει το πλούσιο σε ανόργανα θρεπτικά υλικά νερό και εφοδιάζει με αυτό όλο το φυτό. Αυτό καθίσταται δυνατό επειδή υπάρχει ένας “δρόμος” μεταφοράς του νερού μέσω του οποίου το νερό θα φτάσει από τη ρίζα σε όλα τα…

Σκληρεΐδες

Χαρακτηριστικά των σκληρεΐδων Οι σκληρεΐδες είναι συνήθως κοντά κύτταρα, ισοδιαμετρικά έως και εξαιρετικά παράξενου σχήματος. Εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς που έχουν σχέση με τις μηχανικές τους ιδιότητες, δηλαδή στήριξη, προστασία κ.τ.λ. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των σκληρεΐδων είναι ότι προέρχονται από μικρά παρεγχυματικά κύτταρα που αναπτύσσονται, μετά από κάποια διέγερση, σε ολόκληρη την κυτταρική τους επιφάνεια που αποκτά…

Σκληρεγχυματικές ίνες

Χαρακτηριστικά των σκληρεγχυματικών ινών Οι σκληρεγχυματικές ίνες μπορεί εύκολα να φτάσουν σε μεγάλο μήκος. Έχουν παχιά τοιχώματα με ισχυρά αποξυλωμένη τη δευτερογενή τους πάχυνση. Στο τελικό στάδιο ανάπτυξής τους είναι νεκρά κύτταρα, δεν έχουν δηλαδή πρωτοπλάστη. Που εντοπίζονται Οι σκληρεγχυματικές ίνες μπορεί να βρεθούν σε οποιοδήποτε όργανο του φυτού, μονοκοτυλήδονου ή δικοτυλήδονου και ανάμεσα στα…

Σκληρέγχυμα

Λειτουργίες Πρόκειται για τύπο στηρικτικού ιστού με αξιόλογες μηχανικές ιδιότητες. Η στηρικτική του ικανότητα αξιοποιείται σε περιπτώσεις που το φυτό πρέπει να αντιμετωπίσει σημαντικές μηχανικές φορτίσεις. Πολλές φορές μάλιστα η μηχανική ενίσχυση που παρέχουν τα σκληρεγχυματικά κύτταρα έχει και προστατευτικό ρόλο (π.χ. στα σπέρματα). Τύποι σκληρεγχύματος Το σκληρέγχυμα διακρίνεται σε σκληρεγχυματικές ίνες και σε σκληρεΐδες.…

Κολλέγχυμα

Δομή Το κολλέγχυμα είναι ιστός με μικρή μηχανική αντοχή. Συγκροτείται από ένα είδος κυττάρων που έχουν παχιά, μη αποξυλωμένα, τοιχώματα. Οι πηκτινικές ενώσεις μάλιστα που περιέχονται στα τοιχώματα των κυττάρων αυτών αλλά και η στίλβουσα εμφάνιση των τοιχωμάτων έχουν και την ευθύνη για την ονομασία του ιστού (κόλλα + εγχέω). Τόσο η δομή των κυττάρων…

Στηρικτικός ιστός

Σκοπός στηρικτικού ιστού Ο μηχανικός ή στηρικτικός ιστός συγκροτεί, μαζί με τον αγωγό ιστό που έχει και αυτός αυξημένη μηχανική αντοχή, το μηχανικό υποστήριγμα, τον “σκελετό” των φυτών. Το είδος του μηχανικού ιστού, η ανάπτυξή του και η θέση του στο φυτικό σώμα εξαρτώνται από το είδος του φυτού (μονοετές – πολυετές ή πόα, θάμνος,…