Δάση ελιάς και χαρουπιάς (κωδ. 9320+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9320 Ονομασία Δάση ελιάς και χαρουπιάς – Olea and Ceratonia forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9320 περιλαμβάνει τα θερμό-Μεσογειακά δάση κυριαρχούμενα από τα δενδρώδη είδη Olea europaea ssp sylvestris, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Myrtus communis. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου απαντά σχεδόν πάντα σε ασβεστολιθικής προέλευσης…

Οικογένεια Caesalpiniaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Caesalpiniaceae περιλαμβάνει ξυλώδη φυτά κυρίως τροπικών και υποτροπικών περιοχών. Τα είναι απλά ή σύνθετα πτεροειδή. Τα άνθη παρουσιάζουν μια μεταβατικότητα από τα ακτινόμορφα προς τα ζυγόμορφα. Τα δύο κατώτερα πέταλα σκεπάζουν τα δύο πλαϊνά και αυτά με τη σειρά τους σκεπάζουν το ανώτερο, ενώ καμιά φορά η στεφάνη μπορεί και να…

Ceratonia siliqua

Eπιστημονική ονομασία Ceratonia siliqua L. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Fabales, Οικογένεια Fabaceae Κοινές ονομασίες χαρουπιά, ξυλοκερατιά, carob tree, St. John’s bread (Αγγλικά), Tzaregradskie Rozhki, Tzeratoniya Struchkovaya (Ρώσικα)   Περιγραφή Αειθαλές δίοικο ή πολυγαμές δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) ύψους μέχρι 12 μ. Φύλλα κατ’εναλλαγή, πτεροειδώς σύνθετα με 2-5 φυλλάρια, συνήθως αρτιόληκτα, δερματώδη, με έλασμα φυλλαρίων μέχρι…