Η μεγαλύτερη φυσική αλυκή της Μεσογείου: η Αλυκή της Λήμνου

Η περιοχή Η Αλυκή Λήμνου είναι λίμνη με υφάλμυρα νερά, αφού έχει εκροές και από την θάλασσα αλλά και από την αποστράγγιση βρόχινου νερού, η οποία πραγματοποιείται από τη λεκάνη απορροής της περιοχής. Τα κανάλια περιμετρικά της έκτασης καθώς και το άνοιγμα προς την θάλασσα αποτελούν τεχνητά έργα. Έχει έκταση 6.300 στρέμματα και κατά τους…