Ενδημικά δάση με αρκεύθους (Juniperus spp.) (κωδ. 9560*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9560* Ονομασία Ενδημικά δάση της Μεσογείου με άρκευθους (Juniperus spp.) – Endemic forests with Juniperus spp. Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9560 περιλαμβάνει δασικούς σχηματισμούς στους οποίους κυριαρχούν διάφορα είδη Juniperus (J. excelsa, J. foetidissima και J. drupacea). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9560 περιλαμβάνει αραιά…

Δάση ίταμου (κωδ. 9580*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9580* Ονομασία Δάση ιτάμου (Taxus baccata) – Mediterranean Taxus baccata woods Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9580 περιλαμβάνει τα δάση ίταμου (Taxus baccata) που συνήθως έχουν πολύ περιορισμένη εμφάνιση. Οικολογικές συνθήκες Τα δάση ίταμου απαντώνται σε υπερθαλάσσιο ύψος 1200-1300 μ., σε Β, ΒΔ και ΝΔ εκθέσεις,…

Δάση ελληνικής ελάτης (Abies cephalonica) (κωδ. 951Β-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 951Β Ονομασία Δάση ελληνικής ελάτης (Abies cephalonica) Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 951Β περιλαμβάνει τα αμιγή ή μεικτά δάση του ενδημικού είδους Abies cephalonica της νότιας Πίνδου, του Παρνασσού, της Κεφαλληνίας και της Πελοποννήσου, εκτός της ζώνης εξάπλωσης της οξιάς (Fagus sylvatica). O συγκριμένος…

Ορομεσογειακά δάση πεύκης, μεγάλων υψομέτρων (Pinus heldreichii ή Pinus peuce) (κωδ. 95Α0+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 95A0 Ονομασία Ορομεσογειακά δάση πεύκης, μεγάλων υψομέτρων (Pinus heldreichii ή Pinus peuce) – High oro-Mediterranean pine forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 95A0 περιλαμβάνει τα δάση των ενδημικών ψυχρόβιων κωνοφόρων, στα Βαλκάνια και στη νότια Ιταλία, Pinus heldreichii (ρόμπολο ή λευκόδερμη πεύκη) και Pinus peuce (πενταβέλονη ή βαλκανική πεύκη).…

Κοίτη ποταμών χωρίς βλάστηση (κωδ. 9620-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9620 Ονομασία Κοίτη ποταμών χωρίς βλάστηση Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει τις κοίτες μεγάλων ποταμών ή ακόμα και μικρών ποταμών ή χειμαρρών που δεν έχουν καθόλου βλάστηση.     Κείμενο Αθανάσιος Πανογεώργος, Δασοπόνος