Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (κωδ. 91Ε0*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 91E0 Ονομασία Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 91Ε0 περιλαμβάνει τα μεικτά αλλουβιακά δάση φράξου – σκλήθρου σε βαριά και…

Μεικτά δάση δρυός-φτελιάς-φράξου (κωδ. 91F0)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 91F0 Ονομασία Μεικτά δάση δρυός-φτελιάς-φράξου – Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along the great rivers (Ulmenion minoris) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 91F0 περιλαμβάνει τα μεικτά παραποτάμια δάση με Quercus robur, Ulmus laevis και Ulmus minor,…