Κοινωνίες υψηλών βούρλων (κωδ. 72Β0-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 72Β0 Ονομασία Κοινωνίες υψηλών βούρλων Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 72Β0 περιλαμβάνει σχηματισμούς από μεγάλα Cyperaceae του γένους Carex ή Cyperus που καταλαμβάνουν τις άκρες ή όλη την επιφάνεια υγρών κοιλοτήτων, ολιγότροφα έλη, σε έδαφος που μπορεί να είναι ξηρό για ένα μέρος του…