Υγρά μεσογειακά λιβάδια με υψηλές πόες της Molinio-Holoschoenion (κωδ. 6420+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6420 Ονομασία Υγρά μεσογειακά λιβάδια με υψηλές πόες της Molinio-Holoschoenion – Mediterranean tall humid herb grasslands of the Molinio-Holoschoenion Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6420 περιλαμβάνει μεσογειακά υγρά λιβάδια υψηλών πόων, κυρίως βούρλων. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 6420 εμφανίζεται συνήθως κατά μήκος των παραθαλάσσιων ακτών, όπου…