Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorellla uniflorae ή/και Isoeto-Nanojuncetea (κωδ. 3130+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3130 Ονομασία Στάσιμα ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδατα με βλάστηση Littorellla uniflorae ή/και Isoeto-Nanojuncetea – Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or Isoeto-Nanojuncetea Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3130 περιλαμβάνει oλιγότροφα έως μεσότροφα στάσιμα νερά των υπαλπικών πεδιάδων της ηπειρωτικής και Αλπικής περιοχής…

Σκληρά ολιγομεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών (Chara ass.) (κωδ. 3140+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3140 Ονομασία Σκληρά ολιγομεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών (Chara ass.)  – Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp. Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3140 περιλαμβάνει λίμνες και λιμνούλες με νερά πάρα πολύ πλούσια σε διαλυμένες βάσεις (pH συχνά 6-7) ή τις περισσότερες φορές πολύ…