Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες (κωδ. 5330+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5330 Ονομασία Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες – Thermo-Mediterranean and pre-desert scrub Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5330 περιλαμβάνει ξηροθερμικούς θαμνώνες, χαρακτηριστικούς της Θερμο-Μεσογειακής ζώνης. Οικολογικές συνθήκες Στον τύπο οικοτόπου 5330 απαντάει σε πυριτικό ή ασβεστολιθικό υπόστρωμα, οι οποίοι φτάνουν τη μεγαλύτερη εξάπλωση τους ή την άριστη ανάπτυξή…