Δάση βαλανιδιάς Quercus ithaburensis subsp. macrolepis (κωδ. 9350+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9350 Ονομασία Δάση βαλανιδιάς Quercus ithaburensis subsp. macrolepis – Quercus macrolepis forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9350 περιλαμβάνει τα, συχνά αραιά, δάση στα οποία κυριαρχεί η ημιαειθαλής Quercus ithaburensis subsp. macrolepis. Οικολογικές συνθήκες Τα δάση βαλανιδιάς απαντώται σε ασβεστολιθικής υφής υπόστρωμα, κλίσεις ήπιες μέχρι μέτριες <30%,…