Σπερμοβλάστη

Σπερμοβλάστη είναι μια δομή που στα αγγειόσπερμα βρίσκεται μέσα στην ωοθήκη (ανά μία ή περισσότερες) και η οποία περιλαμβάνει τα θηλυκά αναπαραγωγικά κύτταρα. Η σπερμοβλάστη μετά τη γονιμοποίηση εξελίσσεται σε σπέρμα.    

Καρπόφυλλο

Βασικό, δομικό στοιχείο του άνθους που φέρει και περικλείει τις σπερμοβλάστες. Για την ακρίβεια είναι το θηλυκό μέρος του άνθους και ένα ή πολλά μαζί σχηματίζουν το γυναίκειο ενός τυπικού άνθους.    

Γυναίκειο

Γυναίκειο είναι το θηλυκό μέρος του άνθους, που απαρτίζεται από τα καρπόφυλλα. Το ή τα καρπόφυλλα αποτελούνται από την ωοθήκη, το στύλο και το ή τα στίγματα. Στα αρρενοθήλεα άνθη βρίσκεται πάντα στο κέντρο του άνθους.