Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση (κωδ. 8310+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8310 Ονομασία Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση – Caves not open to the public Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8310 περιλαμβάνει σπήλαια τα οποία δεν είναι ανοικτά στο κοινό, περικλειόμενων και των υδάτινων επιφανειών τους και των ρεμάτων. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 8310 είναι…

Κατακλυζόμενα ή μερικώς κατακλυζόμενα θαλάσσια σπήλαια (κωδ. 8330+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8330 Ονομασία Κατακλυζόμενα ή μερικώς κατακλυζόμενα θαλάσσια σπήλαια – Submerged or partially submerged sea caves Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8330 περιλαμβάνει σπήλαια κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ή ανοιχτά σ’ αυτήν τουλάχιστον κατά την υψηλή παλίρροια, συμπεριλαμβανομένων των μερικώς βυθισμένων θαλασσίων σπηλαίων. Οικολογικές συνθήκες Ο…