Σχηματισμοί με Spartium junceum (κωδ. 5360-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5360 – Ονομασία Σχηματισμοί με Spartium junceum Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5360 περιλαμβάνει θαμνώδεις σχηματισμούς, όπου κυριαρχεί το σπάρτο (Spartium junceum). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 5360, είναι πολύ σπάνιος και απαντά σε σταθεροποιημένες αμμοθίνες, κοντά σε υγρότοπους, σε πολύ χαμηλά υψόμετρα. Χλωριδική…