Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες της Nerio-Tamaricetea και της Securinegion tinctoriae (κωδ. 92D0+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 92D0 Ονομασία Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες της Nerio-Tamaricetea και της Securinegion tinctoriae – Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and Securinegion tinctoriae) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 92D0 αντιπροσωπεύει τις νότιες παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (Tamarix), πικροδάφνες (Nerium oleander), λυγαριές (Vitex agnus-castus) και παρόμοιους…